Home Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

E-mail Εκτύπωση PDF
 
 
 
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
 
Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας

προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για την Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών και εξοπλισμού για την αναβάθμιση και ασφάλεια παιδικών χαρών του Δήμου Αλεξάνδρειας, προϋπολογισμού 150.674,51 ευρώ με τον Φ.Π.Α. 24% και CPV: 37535200-9.

Κριτήριοκατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.
 
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Εθνικής Αντίστασης 42, Ταχ.Κωδ.: 593 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Τηλ.: 2333350115, Telefax: 2333350159, Αρμόδιος υπάλληλος: Κακαγιάννης Δημήτριος
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , Ιστοσελίδα: http://www.alexandria.gr
Κωδικός NUTS: GR121

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή για περισσότερα ή για όλα τα τμήματα, η οποία θα αφορά στο σύνολο των ποσοτήτων του κάθε τμήματος.
ΤΜΗΜΑ 1: «Παιδική χαρά στην Πλατείας Ελευθερίας στην Δ.Κ. Αλεξάνδρεια», εκτιμώμενης αξίας 74.584,76, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
ΤΜΗΜΑ 2: «Παιδική χαρά στην Δ.Κ. Κορυφής», εκτιμώμενης αξίας 40.620,54, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
ΤΜΗΜΑ 3: «Παιδική χαρά στον οικισμό Καλοχωρίου Τ.Κ. Επισκοπής», εκτιμώμενης αξίας 20.678,49, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
ΤΜΗΜΑ 4: «Παιδική χαρά στον οικισμό Γεράκι της Δ.Κ. Μελίκης», εκτιμώμενης αξίας 14.790,72, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η βελτίωση και η αναβάθμιση των ως άνω παιδικών χαρών στο Δήμου Αλεξάνδρειας με όργανα παιδικής χαράς, δάπεδα ασφαλείας και υπόλοιπου εξοπλισμού, προκειμένου να συμμορφωθούν με τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές που έχει ορίσει το Υπουργείο Εσωτερικών με την υπ 'αριθμόν 28492/11-05-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αριθμόν 27934/2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2029/ 25 -7- 2014), καθώς και τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και πιστοποίησης ΕΝ1176:2008 και ΕΝ1177:2008.

Τα νέα όργανα θα περιλαμβάνουν εμφανείς και αφανείς λειτουργίες (όπως π.χ. αιώρηση, ολίσθηση, ισορροπία, γυμναστικές ασκήσεις, αναρρίχηση, κρυφτό, τρέξιμο, κρέμασμα, παιχνίδι φαντασίας και δημιουργικό παιχνίδι, επικοινωνία και κοινωνικοποίηση, ψυχαγωγία, απομόνωση, ξεκούραση, δημιουργία. Κάποια όργανα θα είναι κατάλληλα για χρήση και από άτομα με ειδικές ανάγκες και δεξιότητες.
 
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανά τμήμα, ως εξής:
 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 1: 1.202,98 €
 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 2: 655,17 €
 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 3: 333,52 €
 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 4: 238,56 €
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον 1 μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με συστημικό αριθμό 45801, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αλεξάνδρειας www.alexandria.gr, ενώ η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στο πρόγραμμα Διαύγεια, στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξάνδρειας www.alexandria.gr και θα αποσταλεί στο επιμελητήριο.
 
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 12.09.2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 29.09.2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μμ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail Εκτύπωση PDF
 
 
 
 

 
Ενημέρωση στο πλαίσιο υλοποίησης του συνοπτικού διαγωνισμού
για την ανάθεση της μελέτης
«ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ
ΣΤΟ ΥΠ ΑΡ. 468 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ»
 

Σας ενημερώνουμε ότι στο σύνδεσμο της ιστοσελίδας του Δήμου Αλεξάνδρειας για το συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΥΠ ΑΡ. 468 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» έχουν προστεθεί στα συνημμένα αρχεία φωτογραφίες και αρχιτεκτονικά σχέδια του κτιρίου που βρίσκεται στο υπ΄ αρ. 468 αγροτεμάχιο Αλεξάνδρειας προς διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων.
 
 
Πατήστε εδώ για να μεταφερθείτε στην αναλυτική δημοσίευση για το διαγωνισμό.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail Εκτύπωση PDF

 
Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου Δήμου Αλεξάνδρειας και των Νομικών του Προσώπων, προϋπολογισμού  181.862,98 ευρώ με το Φ.Π.Α. 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Εθνικής Αντίστασης 42  
Ταχ.Κωδ.: 593 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Τηλ.: 2333350115
Telefax: 2333350159
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Ιστοσελίδα: http://www.alexandria.gr
Κωδικός NUTS: EL521

2. Πρόσβαση στα έγγραφα:
Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.alexandria.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κριτήριο ανάθεσης:
η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

4. Παραλαβή προσφορών:
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 28/08/2017 ημέρα Δευτέρα. Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 31/07/2017 και η ώρα έναρξης η 15:00. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 22/08/2017 και η ώρα λήξης η 15:00. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
 
Περισσότερες πληροφορίες και την αναλυτική διακήρυξη, θα βρείτε στο συνημμένο φάκελο διαγωνισμού στην παρούσα δημοσίευση.
 
Ο Δήμαρχος


Παναγιώτης Γκυρίνης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail Εκτύπωση PDF

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
 
Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας

προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, για τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας, προϋπολογισμού 231.999,93 ευρώ με τον Φ.Π.Α.

Κριτήριο ανάθεσης της συμφωνίας-πλαίσιο ανά ομάδα θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Κριτήριο ανάθεσης των εκτελεστικών συμβάσεων ανά ομάδα προβλέπεται συγκεκριμένο προσυμφωνημένο ποσοστό, όπως αυτό αναλύεται στο άρθρο 2.3.2 της διακήρυξης.

Η παρούσα διαγωνιστική διαδικασία θα οδηγήσει στη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο με τρεις (3)
οικονομικούς φορείς, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός οικονομικών φορέων.
 
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
 • Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
 • Οδός: Εθνικής Αντίστασης 42
 • Ταχ.Κωδ.: 593 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
 • Τηλ.: 2333350115
 • Telefax: 2333350159
 • E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
 • Ιστοσελίδα: http://www.alexandria.gr

Κωδικός NUTS: EL 521

Σύντομη περιγραφή της υπηρεσίας:
 
Ομάδα 1: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης για απορριμματοφόρα, φορτηγά, υδροφόρα, ημιφορτηγά (αγροτικά), υπερκατασκευές απορριμματοφόρων & φορτηγών : CPV 50110000-9 – Συνολικός προϋπολογισμός 36.290,30 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
Ομάδα 2: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης για δίκυκλα: CPV 50110000-9 – Συνολικός προϋπολογισμός 7.258,06 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
Ομάδα 3: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης για μηχανήματα έργου: CPV 50110000-9 – Συνολικός προϋπολογισμός 80.645,14 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 
Ομάδα 4: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης για αγροτικά μηχανήματα: CPV 50110000-9 – Συνολικός προϋπολογισμός 28.225,80 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
Ομάδα 5: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης για επιβατικά-λεωφορείο: CPV 50110000-9 – Συνολικός προϋπολογισμός 8.870,96 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
Ομάδα 6: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ελαστικών μερών όλων των οχημάτων εκτός των δικύκλων: CPV 50110000-9 – Συνολικός προϋπολογισμός 25.806,45 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ή για όλες τις ομάδες, η οποία θα αφορά στο σύνολο των ποσοτήτων της κάθε ομάδας.
 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάθεση εργασιών επισκευής και συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας για ένα (1) έτος και θα αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της.
 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
 
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 31.07.2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 21.08.2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 πμ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αλεξάνδρειας www.alexandria.gr, ενώ η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στη διαύγεια, στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξάνδρειας www.alexandria.gr και θα αποσταλεί στο επιμελητήριο.
 
Αρμόδιος υπάλληλος για παροχή πληροφοριών, κ. Κακαγιάννης Δημήτρης, τηλέφωνο επικοινωνίας 2333350115.

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail Εκτύπωση PDF

 
 
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας υγρών καυσίμων Δήμου Αλεξάνδρειας, προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.
 
Η προμήθεια αφορά καύσιμα κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη 4.038,99 λίτρα και πετρέλαιο κίνησης 35.626,38 λίτρα) για τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας.
 
Παραλαβή προσφορών

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 28-06-2017, ημέρα Τετάρτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 12:00 π.μ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
 
 
 
 
 
Ο Δήμαρχος
 
 
Παναγιώτης Γκυρίνης
 
 
 
 
Το αναλυτικό κείμενο της διακήρυξης και τα σχετικά αρχεία θα τα βρείτε στο συνημμένο.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σελίδα 1 από 29

Ιστορία - Παράδοση

Υπεύθυνοι Ενημέρωσης Περιεχομένων:

- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Γραφείο Ειδικών Συνεργατών

 

Πόσοι είναι online

Έχουμε 108 επισκέπτες συνδεδεμένους

Αναζήτηση

diavgeia all logo
Minors & Alcoholo

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Σεπτέμβριος 2017
Δ T Τ Π Π Σ Κ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1