Home Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

E-mail Εκτύπωση PDF

 
 
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας υγρών καυσίμων Δήμου Αλεξάνδρειας, προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.
 
Η προμήθεια αφορά καύσιμα κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη 4.038,99 λίτρα και πετρέλαιο κίνησης 35.626,38 λίτρα) για τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας.
 
Παραλαβή προσφορών

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 28-06-2017, ημέρα Τετάρτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 12:00 π.μ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
 
 
 
 
 
Ο Δήμαρχος
 
 
Παναγιώτης Γκυρίνης
 
 
 
 
Το αναλυτικό κείμενο της διακήρυξης και τα σχετικά αρχεία θα τα βρείτε στο συνημμένο.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail Εκτύπωση PDF

 
 
 
 

 
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΣΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
 
 
Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας προκηρύσσει ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτή-χορηγητή καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας και των Νομικών του Προσώπων (του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας», του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας», του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας» και του ΝΠΙΔ «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας»), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
 
Ο προϋπολογισμός για την παραπάνω προμήθεια ανέρχεται στο ένα εκατομμύριο εννιακόσιες επτά χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά (1.907.484,83€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι 31.12.2018, με δυνατότητα παράτασης για έξι (6) μήνες, εφόσον δεν έχει εξαντληθεί το φυσικό αντικείμενο της προμήθειας και καλύπτεται οικονομικά από τη δεσμευμένη πίστωση, ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων, πριν τη λήξη της σύμβασης και με τους ίδιους όρους.
 
 
 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή μέχρι την 27/06/2017 και ώρα 14:00, και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
 

 
Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
 

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail Εκτύπωση PDF
 
 
 
 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(για την  Εκμίσθωση του Σχολ.Κυλικείου του 1ου Γυμνασίου - Λυκείου Αλεξάνδρειας)

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμό 64321/Δ4/16-05-2008 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1003/Β/30-05-2008)και κατά την τροποποίηση της ΚΥΑ Φ2/1553/129578/Δ1/04-08-2016 (ΦΕΚ 2646Β/25-08-2016) «Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων», προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείο του 1ου  Γυμνασίου -Λυκείου Αλεξάνδρειας.

α) Τόπος και χρόνος του διαγωνισμού:

Ο  διαγωνισμός [άνοιγμα προσφορών]  θα   γίνει   στο   γραφείο   του  Διευθυντή  του  1ου Γυμνασίου Αλεξάνδρειας στις 07 Ιουλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00  και σε περίπτωση μη επίτευξης αποτελέσματος, ο επαναληπτικός διαγωνισμός  στις 28 Ιουλίου 2017, ημέρα  Παρασκευή  στον ίδιο χώρο την ίδια ώρα. 

β) Υποβολή προσφορών:

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 06 Ιουλίου 2017  και ώρα 13:00 στο γραφείο του Διευθυντή του 1ου Γυμνασίου  Αλεξάνδρειας 

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για εννέα (9) χρόνια, και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, χωρίς καμία περαιτέρω παράταση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη (παραλαβή αιτήσεων, εγκυκλίου, παροχή διευκρινήσεων) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Διευθυντή του 1ου Γυμνασίου Αλεξάνδρειας κ.Λαφάρα Ευάγγελο τηλ.23330 23454 και στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής (υπεύθυνη κα. Μοσχοτά Κρυστάλλω) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.                                   

                                                                                 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
                                                      

 
ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail Εκτύπωση PDF

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας 

 
προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, για τη σύναψη συμφωνίας πλαισίου για την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας, προϋπολογισμού 231.999,93 ευρώ με τον Φ.Π.Α. 

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.
 • Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
 • Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
 • Οδός: Εθνικής Αντίστασης 42  
 • Ταχ.Κωδ.: 593 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
 • Τηλ.: 2333350115
 • Telefax: 2333350159
 • E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
 • Ιστοσελίδα: http://www.alexandria.gr
 • Κωδικός NUTS: GR121

Σύντομη περιγραφή της υπηρεσίας:
 • Ομάδα 1: Απορριμματοφόρα, Φορτηγά, Υδροφόρα, Ημιφορτηγά (αγροτικά) Υπερκατασκευές απορριμματοφόρων & φορτηγών : CPV 50110000-9 – Συνολικός προϋπολογισμός 36.290,30 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
 • Ομάδα 2: Δίκυκλα: CPV 50110000-9 – Συνολικός προϋπολογισμός 7.258,06 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
 • Ομάδα 3: Μηχανήματα ΄Εργου: CPV 50110000-9 – Συνολικός προϋπολογισμός 80.645,14 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
 • Ομάδα 4: Αγροτικά Μηχανήματα: CPV 50110000-9 – Συνολικός προϋπολογισμός  28.225,81 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
 • Ομάδα 5: Επιβατικά-Λεωφορείο: CPV 50110000-9 – Συνολικός προϋπολογισμός 8.870,96 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
 • Ομάδα 6: ΄Ολα τα οχήματα εκτός των δικύκλων: CPV 50110000-9 – Συνολικός προϋπολογισμός 25.806,45 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 
 • Κωδικός NUTS: GR121
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή για όλες τις ομάδες, η οποία θα αφορά στο σύνολο των ποσοτήτων της κάθε ομάδας .

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάθεση εργασιών επισκευής και συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας για ένα (1) έτος και θα αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της.  

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής ύψους ένα (1) επί τοις εκατό (%) της προϋπολογισθείσας δαπάνης (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) για κάθε ομάδα. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον 1 μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 29.05.2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 19.06.2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 πμ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.

Αρμόδιος υπάλληλος για παροχή πληροφοριών, κ. Κακαγιάννης Δημήτρης, τηλέφωνο επικοινωνίας 2333350115.


 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail Εκτύπωση PDF

 
 
 
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΥΤΟΥ

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για το Δήμο Αλεξάνδρειας και τα Νομικά πρόσωπα αυτού» , συνολικού προϋπολογισμού 59.995,54 ευρώ με το Φ.Π.Α.  
 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα Αλεξάνδρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 25/05/2017 ημέρα Πέμπτη με ώρα λήξης παραλαβής προσφορών στις 10.00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

10. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα πέντε (5) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                      
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σελίδα 1 από 28

Ιστορία - Παράδοση

Υπεύθυνοι Ενημέρωσης Περιεχομένων:

- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Γραφείο Ειδικών Συνεργατών

 

Πόσοι είναι online

Έχουμε 108 επισκέπτες συνδεδεμένους

Αναζήτηση

diavgeia all logo
Minors & Alcoholo

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ιούλιος 2017
Δ T Τ Π Π Σ Κ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6