Home Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

E-mail Εκτύπωση PDF

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

«ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ 
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ»
 

1. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» με προϋπολογισμό 85.064,52 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. 24% και αναλύεται σε:
  • Δαπάνη Εργασιών 50.553,00€
  • Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 9.099,54€
  • Απρόβλεπτα 8.947,88€,
  • ΦΠΑ 16.464,10€
Το έργο είναι κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ.
 
2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.alexandria.gr). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα για τη σύναψη ηλ. δημόσιων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23333 50158, FAX επικοινωνίας 2333350108.
 
3. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 28.06.2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 03.07.2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00π.μ. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.
 
4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε:
  • α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
  • β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
  • γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
  • δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ Α1 τάξης και άνω.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.372,00 ΕΥΡΩ υπέρ του Κύριου του Έργου ή του Φορέα Κατασκευής και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού δηλ. μέχρι 28.01.2019. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017 /ΣΑΕ 016 2017ΣΕ01600024.

7. Η διάρκεια του έργου είναι ενενήντα ημέρες.

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας.

9. Ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει στο ΤΕΥΔ μόνο την Ενότητα α του Μέρους IV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους IV.

 
Ο Δήμαρχος

 
Γκυρίνης Παναγιώτης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail Εκτύπωση PDF
 
 
 
 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Τμήμα ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ
 
 
Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την Τεχνική Μελέτη με τίτλο
«Υλικά συντήρησης 
και επισκευής κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων
(οικοδομικά & υδραυλικά 
υλικά) 
 

Σας πληροφορούμε ότι:
  • Για το  υλικό που περιγράφεται στο άρθρο 14, Τσιμέντο Ποζολάνης διευκρινίζουμε ότι για τσιμέντο  CEM ΙV,   συσκευασία  σε  σακί  40kg ή 50kg  και  για το τσιμέντο CEM ΙI, συσκευασία  σε σακί  40kg ή 50kg.    

Επίσης 
  • για το υλικό του Άρθρου 56, Hλεκτροϋδραυλικός κινητήρας διευκρινίζουμε Ηλεκτροϋδραυλικός κινητήρας ή ηλεκτρομηχανικός κινητήρας με τα ίδια χαρακτηριστικά. 
                                                                                                                    
Ο
Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών               
Πρασίνου & Αγροτικής Ανάπτυξης
    


Χρήστος Καραβασίλης 
Αγρον. Τοπογ. Μηχανικός

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail Εκτύπωση PDF

 
 
 
 
Πρόσθετες πληροφορίες
σχετικές με την προμήθεια οικοδομικών & υδραυλικών υλικών
 
Ο Δήμος Αλεξάνδρειας αναρτά Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την Τεχνική Μελέτη με τίτλο «υλικά συντήρησης και επισκευής  κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων (οικοδομικά & υδραυλικά υλικά)».
 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να μεταβούν στα συνημμένα αρχεία:
 
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην διακήρυξη του διαγωνισμού.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
E-mail Εκτύπωση PDF

 
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Παράτασης προθεσμίας της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για το συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ)» (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8896/26-04-2018 - ΑΔΑΜ: 18PROC003010244/2018-04-27).

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η υπ΄ αριθμ. 184/2018  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας σύμφωνα  με την οποία παρατείνεται η ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών για την προμήθεια “Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων (οικοδομικά & υδραυλικά υλικά)“.

Σύμφωνα με την απόφαση ορίζεται νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών η Δευτέρα 21/05/2018 και ώρα 09:30 π.μ.
 
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 8896/26.04.2018  διακήρυξη.


Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail Εκτύπωση PDF
 
 
 
 
 
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
 
 
Ανακοινώνεται από το Δήμο Αλεξάνδρειας ότι στις 16-04-2018 θα διενεργηθούν δημοπρασίες για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας,της Τοπικής Κοινότητας Πρασινάδας και της Τοπικής Κοινότητας Πλατάνου. Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν στο συνημμένο φάκελο των Διακηρύξεων.
 
 
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις συνημμένες διακηρύξεις.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σελίδα 1 από 32

Ιστορία - Παράδοση

 Υπεύθυνοι Ενημέρωσης Περιεχομένων: 
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Γραφείο Ειδικών Συνεργατών

Πόσοι είναι online

Έχουμε 193 επισκέπτες συνδεδεμένους

Αναζήτηση

diavgeia all logo
Minors & Alcoholo

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ιούνιος 2018
Δ T Τ Π Π Σ Κ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1