E-mail Εκτύπωση PDF

 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 παρ. 1(δ) , 254 παρ. 1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α.87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 
2. Την υπ’ αριθ. Νο 10/2016 Δημόσια Πρόσκληση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού σε εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του πίνακα κατάταξης ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 34 Δήμους (Επιβλέποντες φορείς) θύλακες υψηλής ανεργίας συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων, για 6.339 θέσεις πλήρους απασχόλησης»
 
3. Τον Οριστικό Πίνακα με τα Τελικά Αποτελέσματα Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 34 Δήμους (Επιβλέποντες φορείς) θύλακες υψηλής ανεργίας συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων, για 6.339 θέσεις πλήρους απασχόλησης»
 
4. Τα συστατικά σημειώματα θέσεων εργασίας των επιτυχόντων ωφελουμένων που τοποθετούνται στο Δήμο Αλεξάνδρειας.
 
5. Τον έλεγχο των προβλεπόμενων δικαιολογητικών της Πρόσκλησης, όπως αυτά προβλέπονται στην υπ’ αριθ. Νο 10/2016 Δημόσια Πρόσκληση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την πρόσληψη των κάτωθι:
 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

1

ΣΙΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 20-01-2017

Έως 19-09-2017

2

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΦΩΤΗΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 20-01-2017

Έως 19-09-2017

3

ΤΑΣΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 20-01-2017

Έως 19-09-2017

4

ΖΑΡΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 20-01-2017

Έως 19-09-2017

5

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 20-01-2017

Έως 19-09-2017

6

ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΣΤΑΥΡΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 20-01-2017

Έως 19-09-2017

7

ΜΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 20-01-2017

Έως 19-09-2017

8

ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 20-01-2017

Έως 19-09-2017

9

ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΑΛΕΚΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 20-01-2017

Έως 19-09-2017

10

ΤΡΟΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 20-01-2017

Έως 19-09-2017

11

ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 20-01-2017

Έως 19-09-2017

12

ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΒΑΪΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 20-01-2017

Έως 19-09-2017

13

ΚΟΥΚΛΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 20-01-2017

Έως 19-09-2017

14

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 20-01-2017

Έως 19-09-2017

15

ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΡΓΥΡΙΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 20-01-2017

Έως 19-09-2017

16

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 20-01-2017

Έως 19-09-2017

17

ΖΓΚΟΥΡΑΣ ΒΑΪΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 20-01-2017

Έως 19-09-2017

18

ΠΙΠΙΛΙΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ

ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 20-01-2017

Έως 19-09-2017

19

ΔΕΛΗΓΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΕ ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 20-01-2017

Έως 19-09-2017

20

ΓΚΙΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 20-01-2017

Έως 19-09-2017

21

ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 20-01-2017

Έως 19-09-2017

22

ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 20-01-2017

Έως 19-09-2017

23

ΔΕΜΙΡΤΣΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΣΑΒΒΑΣ

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 20-01-2017

Έως 19-09-2017

24

ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 20-01-2017

Έως 19-09-2017

25

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΥΕ ΔΑΣΕΡΓΑΤΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 20-01-2017

Έως 19-09-2017

26

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΥΕ ΔΑΣΕΡΓΑΤΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 20-01-2017

Έως 19-09-2017

 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail Εκτύπωση PDF

 
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Στην Αλεξάνδρεια  στο κτίριο του Νομικού προσώπου, σήμερα  11 Ιανουάριου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Αξιολόγησης  Αιτήσεων της ΣΟΧ 2 2016 , προκειμένου να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης και απόρριψης  των υποψηφίων της αριθ. ΣΟΧ2/2016 ανακοίνωσης πρόσληψης  προσωπικού ορισμένου χρόνου του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας. 
 
 
Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης τους(12/01/2017).
 
Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθηνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) 
 
E-mail Εκτύπωση PDF

 
 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  
 
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας ύστερα από την υπ’ αριθ. 4/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με ΑΔΑ:6ΜΤ7ΟΛΣΓ-ΩΚΧ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός (1)  ατόμου, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της για την εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητα, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:
 

Α/Α

ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 

 

 

 

1

Δ.Ε.

ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ-ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ 

 

 

 

 

1

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.


 

 

 

 

 

 

Δύο

(2) μήνες

 
Οι  υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους  πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά, αναφέρουμε ενδεικτικά: 
1. Ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
3. Ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους. 
4. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο εντός δωδεκαμήνου. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της επιχείρησης, οδός Βεροίας - Δημοτικό Κολυμβητήριο, τηλέφωνο: 23330 53441-42.
Αρμόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Παπαδοπούλου Ανθή  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών (έως και την Τρίτη, 17 Ιανουαρίου)


Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Α.


ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail Εκτύπωση PDF
 
 
 
 
Προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 
για την υλοποίηση των προγραμμάτων "Άθλησης για όλους 2016-2017" 
της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αλεξάνδρειας

 
Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της προκήρυξης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αλεξάνδρειας που αφορούν την πρόσληψη ατόμων ειδικοτήτων (ΠΕ Φυσικής Αγωγής) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.
 
Υποβολή ενστάσεων κατά των Προσωρινών Πινάκων Μοριοδότησης σύμφωνα με την αριθ.πρωτ.1540/28-11-2016 ανακοίνωση της Κ.Ε.Δ.Α. για την πρόσληψη δέκα (10) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση των Γενικών & Ειδικών  Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους περιόδου 2016-2017, από τη  Δευτέρα 19/12/2016  έως και την  Τετάρτη 28/12/2016 στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης- Οδός Βεροίας – Δημοτικό Κολυμβητήριο.
 
Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στα Γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης (Δημοτικό Κολυμβητήριο Αλεξάνδρειας, τηλ. 2333053450). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail Εκτύπωση PDF
 
 
 
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 2016 
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
για την υλοποίηση  ευρωπαϊκού προγράμματος για την  Πράξη
«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»
του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»


Το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας, που εδρεύει στην Αλεξάνδρεια Νομού Ημαθίας, όπως στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

 

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας

Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού-Αλεξάνδρεια

ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-8-2017, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

 

 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας, Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Τ.Κ. 59300, Αλεξάνδρεια Νομού Ημαθίας, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών, υπόψη κου. Ζαμπέτα Σταύρου(τηλ. επικοινωνίας: 23330-53217).
 
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. 
 
Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε στα συνημμένα αρχεία. 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ


ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σελίδα 1 από 11

Ιστορία - Παράδοση

Διαβούλευση

Υπεύθυνοι Ενημέρωσης Περιεχομένων:

- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Γραφείο Ειδικών Συνεργατών

 

Πόσοι είναι online

Έχουμε 37 επισκέπτες συνδεδεμένους

Αναζήτηση

diavgeia all logo

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ιανουάριος 2017
Δ T Τ Π Π Σ Κ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5