Home Δελτία Τύπου Δήμου Αλεξάνδρειας

Δελτία Τύπου Δ.Αλεξάνδρειας

E-mail Print PDF
There are no translations available.

                      
 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ 2018 (ΣΤΑΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ)

Προγράμματα του Λογαριασμού της Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ) για το έτος 2018:
1. Πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 6ήμερων διακοπών (5 διανυκτερεύσεις) σε συμβεβλημένα καταλύματα.
2. Πρόγραμμα ιαματικού τουρισμού 6ήμερων διακοπών (5 διανυκτερεύσεις) με παράλληλη δυνατότητα δωρεάν πραγματοποίησης έως πέντε (5) απλών λούσεων (μέχρι 31/12/2018 οι δωρεάν λούσεις) σε εγκαταστάσεις συμβεβλημένων Υδροθεραπευτηρίων και ιαματικών πηγών (συμμετέχουν μόνο οι συνταξιούχοι δικαιούχοι του ΛΑΕ - εξαιρούνται όσοι λαμβάνουν ορφανική σύνταξη - και σε περίπτωση ζεύγους, συμμετέχει μόνο ο/η συνταξιούχος σύζυγος και όχι ο/η ασφαλισμένος/η σύζυγος).
3. Παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα για παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών, δικαιούχους του ΛΑΕ, για φιλοξενία σε παιδικές κατασκηνώσεις μέχρι και 16 ημέρες (15 διανυκτερεύσεις).
4. Εκδρομικό πρόγραμμα τετραήμερων εκδρομών (3 διανυκτερεύσεις).
5. Πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων.
6. Πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου.
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:
- Προγράμματα κοινωνικού - ιαματικού τουρισμού και εκδρομών: από 18/06/2018 έως 10/05/2019(καταληκτική ημερομηνία αναχώρησης από το κατάλυμα).
 
- Παροχή δωρεάν βιβλίων: από 18/06/2018 έως 10/05/2019.
 
- Παροχή δωρεάν εισιτηρίων θεάτρων: από 18/06/2018 έως 10/05/2019. 

 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΕΠ ΑΠΟ 21/05/2018 ΕΩΣ  11/06/2018.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης από τους δικαιούχους γίνεται απευθείας στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ (www.opeka.gr) και όχι μέσω ΚΕΠ.

 • ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:
 1. Οι συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ-ΟΓΑ συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του Λογαριασμού Ανασφαλίστων Υπερηλίκων του άρθρου 1 του Ν. 1296/1982 (ΦΕΚ 128 Α΄), όπως ισχύει.
 2. Οι ασφαλισμένοι του ΕΦΚΑ-ΟΓΑ που έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής των οφειλών και τηρούν τους όρους της ρύθμισης κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής για τα προγράμματα του ΛΑΕ.
 3. Τα μέλη των οικογενειών των ανωτέρω προσώπων.
 4. Οι υπάλληλοι ή/και συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι του ΟΠΕΚΑ που έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής στις παροχές του ΛΑΕ και καταβάλουν μηνιαία ατομική εισφορά.
 5. Τα μέλη των οικογενειών των αμέσως παραπάνω προσώπων, με δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από τον υπάλληλο ή/και συνταξιούχο πρώην υπάλληλο ΟΠΕΚΑ.
 6. Όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν προσαύξηση στο ποσό της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας ή τυφλότητας ή λαμβάνουν επίδομα παραπληγίας - τετραπληγίας ή πάσχουν από νοητική αναπηρία, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση. Αυτής της κατηγορίας οι συνταξιούχοι, οι οποίοι μπορούν να συνοδεύονται από μέλος της οικογένειάς τους δικαιούχο του ΛΑΕ και εφόσον δεν υπάρχει μέλος της οικογένειας δικαιούχος του ΛΑΕ, από τρίτο πρόσωπο-συνοδό, εξαιρούνται της κλήρωσης (συνταξιούχοι-συνοδοί) και δικαιούνται να συμμετάσχουν στα προγράμματα κοινωνικού-ιαματικού τουρισμού ή εκδρομών.
 Επισήμανση: Όλοι οι άμεσα ασφαλισμένοι του ΕΦΚΑ-ΟΓΑ, πρέπει να είναι ασφαλιστικά ενήμεροι και να έχουν ασφαλιστική ικανότητα (δηλαδή να είναι δικαιούχοι περίθαλψης) και όλοι οι έμμεσα ασφαλισμένοι, πρέπει να έχουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα (δηλαδή να είναι δικαιούχοι περίθαλψης) κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής στα προγράμματα. Σε περίπτωση που από την εφαρμογή προκύπτει ότι έμμεσα μέλη της οικογένειας του αιτούντος προσώπου, που είναι κάτοχοι βιβλιαρίου υγείας, δεν έχουν ασφαλιστική ικανότητα, η δυνατότητα απόκτησης αυτής εξετάζεται από τον αρμόδιο ανταποκριτή ΕΦΚΑ/ΟΓΑ.

 • ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
- Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του δι- καιούχου καθώς και των προστατευομένων μελών του (π.χ. βιβλιάριο υγείας, βεβαίωση ΑΜΚΑ κ.λπ.) ή οποιοδήποτε
έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου (Α.Μ.) ΕΦΚΑ-ΟΓΑ ασφαλισμένου ή συνταξιούχου (π.χ. ειδοποιητήριο καταβολής εισφορών, ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων κ.λ.π. για όσους δικαιούχους έχουν Αριθμό Μητρώου,  δεδομένου ότι οι νέοι ασφαλισμένοι-συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ-ΟΓΑ δεν έχουν Αριθμό Μητρώου).

- Δελτία Αστυνομικών Ταυτοτήτων – Διαβατήρια και άδειες διαμονής σε ισχύ.

- Οι συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ-ΟΓΑ, οι οποίοι πάσχουν από νοητική αναπηρία, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση,  και δεν λαμβάνουν προσαύξηση στο ποσό της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας ή τυφλότητας ή επίδομα παραπληγίας-τετραπληγίας, προσκομίζουν αντίγραφο της γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης  αναπηρίας  ή  της απόφασης  της υγειονομικής επιτροπής, το οποίο παραδίδεται στο ΚΕΠ και εν συνεχεία διαβιβάζεται στη Δ/νση Αγροτικής Εστίας.

Σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο, προσκομίζεται απαραίτητα και εξουσιοδότηση, η οποία φέρει το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου από οποιαδήποτε δημόσια αρχή (π.χ. κοινότητα, δήμο, αστυνομία, ΚΕΠ κ.λ.π.).

Μετά την επεξεργασία των αιτήσεων, και εφόσον διενεργηθεί ηλεκτρονική κλήρωση από τον ΟΠΕΚΑ για την ανάδειξη των δικαιούχων, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της κλήρωσης μέσω της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΑ www.opeka.gr (επιλογή: κληρωθέντες δικαιούχοι).

Η διαδικασία παραλαβής των δελτίων καθώς και της κράτησης των δωματίων (των κληρωθέντων δικαιούχων) των προγραμμάτων κοινωνικού-ιαματικού τουρισμού, εκδρομών και δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου θα διεξαχθεί από 18/06/2018 μέχρι και 31/08/2018.
 
Οι κληρωθέντες δικαιούχοι δωρεάν παροχής βιβλίων πρέπει να προσέλθουν στα συμβεβλημένα με τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους για να παραλάβουν τα βιβλία τους από 18/06/2018 μέχρι και 29/09/2018.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται μέσω της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΑ www.opeka.gr καθώς και μέσω όλων των ΚΕΠ.


Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΩΜΑΣ Κ. ΝΤΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/Α’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
E-mail Print PDF
There are no translations available.


 
 
 
 
 
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν 
οι δωρεάν εξετάσεις για την οστεοπόρωση
στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Αλεξάνδρειας
 

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας σε συνεργασία με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων  παρείχε δωρεάν εξετάσεις Οστικής Πυκνότητας σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Αλεξάνδρειας, με υπερηχογράφημα πτέρνας σε γυναίκες του Δήμου που έχουν μπει στην εμμηνόπαυση. Το πρόγραμμα Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας υλοποιείται με πρωτοβουλία του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων και έχει σαν στόχο την έγκαιρη διάγνωση της νόσου της Οστεοπενίας ή Οστεοπόρωσης σε φαινομενικά υγιείς γυναίκες που ίσως διατρέχουν κίνδυνο αυτόματων καταγμάτων.

Το πρόγραμμα  υλοποιήθηκε από την νοσηλεύτρια του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αλεξάνδρειας  και τις νοσηλεύτριες του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής Δήμου Αλεξάνδρειας.

Οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Αλεξάνδρειας  και εξετάσθηκαν συνολικά 204 γυναίκες. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα από το σύνολο των εξεταζόμενων γυναικών , διαπιστώθηκε πως 92  παρουσιάζουν  φυσιολογικές τιμές, 85  από αυτές πάσχουν από οστεοπενία και 27 από οστεοπόρωση. 

O Δήμαρχος Αλεξάνδρειας κος Γκυρίνης Παναγιώτης δήλωσε:                                                                                      «Η υλοποίηση του προγράμματος μέτρησης οστικής πυκνότητας που εφαρμόστηκε σε συνεργασία με το  Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων - προαγωγής υγείας ,  παρείχε τη δυνατότητα σε πολλές γυναίκες του δήμου μας να δωρεάν προβούν σε προληπτικές  εξετάσεις για την οστεοπόρωση. Ευχαριστώ θερμά  το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων για την άριστη συνεργασία, καθώς και το προσωπικό των Κοινωνικών Δομών του Δήμου μας για την επιτυχή διοργάνωση του προγράμματος». 

Ο πρόεδρος του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων και της ΚΕΔΕ κος Γιώργος Πατούλης, Δήμαρχος Αμαρουσίου ανέφερε πως «με τον προσυμπτωματικό έλεγχο προλαμβάνει κανείς ασθένειες πολύ σοβαρές και ταυτόχρονα διατηρεί την ποιότητα ζωής του».
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail Print PDF
There are no translations available.


 
 

 
 
 
 
ΜΗΝΥΜΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Γ
ΙΑ ΤΗ  ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ

Η σημερινή επέτειος της Γενοκτονίας των Ποντίων είναι μια μέρα οδύνης, αλλά και μια μέρα μνήμης για ολόκληρο το ελληνικό έθνος.

Η 19η Μαϊου ορίστηκε ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των 350.000 Ελλήνων του Πόντου ,αποτίνοντας έτσι έναν ελάχιστο φόρο τιμής στους συμπατριώτες μας ,τους πολίτες του αρχαίου πολιτισμού ,τους στρατιώτες του Χριστιανισμού .που πολέμησαν για τα ίδια ιδανικά χιλιάδες χρόνια.

Η 19η Μαϊου δεν αποτελεί μόνο ημέρα μνήμης  της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου . Αποτελεί ξεχωριστή σελίδα και αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας του τόπου μας και την οποία πρέπει να διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού . 

Ιστορικό καθήκον επιβάλλει την προώθηση της διεθνούς αναγνώρισης της Γενοκτονίας . Χρέος τιμής σε όλους εκείνους που έμειναν στα ιερά χώματα των «Αλησμόνητών Πατρίδων» αλλά και για όλους αυτούς που μετά από πολλές δοκιμασίες βρέθηκαν στην αγκαλιά της μητέρας Πατρίδας.

Έχουμε χρέος όλοι μα ς να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα στη γειτονική Τουρκία, ότι οφείλει να αναγνωρίσει και να παραδεχτεί τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου .Έχει ιστορικό χρέος να ζητήσει συγνώμη για το μεγάλο πόνο και ξεριζωμό που προκάλεσε σε έναν υπερήφανο ,εργατικό  και προοδευτικό Λαό.

Έχοντας στο μυαλό μας ότι αποτελεί καθήκον να αγωνίζεσαι ,να  συντηρείς την ιστορική  μνήμη και να υπερασπίζεσαι την Πατρίδα  ,στρέφουμε με ευλάβεια  τη σκέψη μας σε όλους εκείνους που για το χρέος τους απέναντι στην Πατρίδα  προσέφεραν τα πάντα ,ακόμη και τη ζωή τους .

Ας αποτίσουμε ελάχιστο φόρο τιμής στα θύματα της Γενοκτονίας και ας είναι ελαφρύ το χώμα που τους σκεπάζει.
 
 
 

Ο 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail Print PDF
There are no translations available.

 
 
 
 
 
  ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 
          ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ
                   
Το «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλεξάνδρειας με Παράρτημα Ρομά» στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων με επιμορφωτικό και κοινωνικό χαρακτήρα πραγματοποίησε την Τετάρτη 16.05.2018 ομιλία με θέμα « Εκφοβισμός και βία μεταξύ των μαθητών – Ευαισθητοποίηση στο πρόβλημα» στο Γενικό Λύκειο Μελίκης.

Η ομιλία περιελάμβανε την εννοιολογική προσέγγιση του σχολικού εκφοβισμού, τις μορφές και την αιτιολογία του. Αναλύθηκαν τα χαρακτηριστικά των παιδιών που ασκούν, που δέχονται  και που παρατηρούν το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού, οι επιπτώσεις του και οι τρόποι διαχείρισης στο σχολικό περιβάλλον. Συμμετείχαν 62 μαθητές της Ά Λυκείου οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με τις ειδικούς τα αποτελέσματα στοχευμένης έρευνας που προηγήθηκε, σε σχέση με την στάση και τις απόψεις τους, για τη σχολική βία και τον εκφοβισμό.

Η δράση πραγματοποιήθηκε από τις  Ψυχολόγους του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αλεξάνδρειας με Παράρτημα Ρομά, η κ. Ταβανλή Χρύσα -Μαρία και η κ. Τασσιοπούλου Μαρία.

Υπενθυμίζεται πως η Κεντρική Δομή του Κέντρου Κοινότητας βρίσκεται στη Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού και λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00π.μ. - 9:00μ.μ.,  τηλέφωνο επικοινωνίας 2333053072 και το Παράρτημα Ρομά, λειτουργεί τις ώρες  8:00π.μ.-4:00μ.μ. τηλέφωνο επικοινωνίας 2333023114.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail Print PDF
There are no translations available.


 
 
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ  

1ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.): 
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. – ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.  
 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.»

ΜΕΤΡΟ 19:
ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD/LEADER
 

Στα πλαίσια της 1ης πρόσκλησης παρεμβάσεων Δημοσίου χαρακτήρα για την υποβολή προτάσεων, στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER  της Ομάδας μας – Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α.Ε. Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. – ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. με σκοπό τη μεγαλύτερη δημοσιοποίησή της, πραγματοποιεί συναντήσεις ενημέρωσης των Ο.Τ.Α Α΄& Β΄ Βαθμού και των φορέων τους, τους ιδιωτικούς συλλογικούς φορείς ή/και τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων που εντάσσονται στην περιοχή παρέμβασης του προγράμματος:
 • Πέμπτη 17/05/2018, ώρα 12:30΄, στην Αλεξάνδρεια, στο Δημαρχείο, Αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου.
 • Παρασκευή 18/05/2018, ώρα 12:30΄, στη Νάουσα στον Πολυχώρο Πολιτισμού ΒΕΤΛΑΝΣ.
 • Τρίτη 22/05/2018, ώρα 12:30΄, στη Βέροια στο Δημαρχείο, αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου.
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 265

History-Tradition

 Υπεύθυνοι Ενημέρωσης Περιεχομένων: 
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Γραφείο Ειδικών Συνεργατών

Πόσοι είναι online

We have 62 guests online

Search

diavgeia all logo
Minors & Alcoholo

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Μάιος 2018
Δ T Τ Π Π Σ Κ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3