Υπηρεσιών

E-mail Εκτύπωση PDF

 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
“ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ”


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

όσους το επιθυμούν και έχουν τις προϋποθέσεις να καταθέσουν σε σφραγισμένο φάκελο οικονομική προσφορά (σε έντυπο της υπηρεσίας), για την παροχή υπηρεσίας “Πιστοποίηση οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Αλεξάνδρειας”, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 5.166,00 ευρώ με τον ΦΠΑ. Μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, θα ανατεθεί με απευθείας ανάθεση η εκτέλεση της παραπάνω εργασίας, στον προσφέροντα την χαμηλότερη προσφορά.
 
Ως ημερομηνία λήξης των προσφορών ορίζεται η Παρασκευή 06 Μαρτίου 2015  και ώρα 15.00 μ.μ. 
 
Οι προσφορές θα κατατίθενται στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών-Γραφείο Προμηθειών (Αριθμ. Γραφείου 10) Εθν. Αντίστασης 42-1ος όροφος), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τηλέφωνα: 2333350138, Υπεύθυνη υπάλληλος: Ε. Κυριαζοπούλου

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 όπου ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση της αριθμ.7/2015 μελέτης του Δήμου και ότι αποδέχεται όλους τους όρους αυτής.
2. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι φορείς ελέγχου από το Ε.ΣΥ.Δ. για την αξιολόγηση της Συμμόρφωσης των παιδικών χαρών σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 28492/2009 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 1176 και ΕΝ 1177, προσκομίζοντας το ανάλογο πιστοποιητικό που να αποδεικνύει τα παραπάνω.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ 
 
 
E-mail Εκτύπωση PDF

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 
“ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ”

 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

όσους το επιθυμούν και έχουν τις προϋποθέσεις να καταθέσουν σε σφραγισμένο φάκελο οικονομική προσφορά, για την παροχή υπηρεσίας “Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας”, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 9.000,00 ευρώ με τον ΦΠΑ. Μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών , θα ανατεθεί με απευθείας ανάθεση η εκτέλεση της παραπάνω εργασίας, στον προσφέροντα την χαμηλότερη προσφορά.
 
Ως ημερομηνία λήξης των προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 09 Μαρτίου 2015  και ώρα 15.00 μ.μ. 
 
Οι προσφορές θα κατατίθενται στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών-Γραφείο Προμηθειών (Αριθμ. Γραφείου 10) Εθν. Αντίστασης 42-1ος όροφος), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τηλέφωνα: 2333350138, Υπεύθυνη υπάλληλος: Ε. Κυριαζοπούλου

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 όπου ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση της αριθμ.4789/12-02-2015 μελέτης του Δήμου και ότι αποδέχεται όλους τους όρους αυτής.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ 
 
 Συνημμένα: Φάκελος Προσφοράς
 
E-mail Εκτύπωση PDF

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 
Παροχή υπηρεσιών  μεταφόρτωσης και μεταφοράς των αστικών απορριμμάτων 
του Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2015

 
 
1. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών  μεταφόρτωσης και μεταφοράς των αστικών απορριμμάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2015», με προϋπολογισμό 143.910,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

2. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13  και  στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1 2390/2013 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

3. Το αντικείμενο αφορά στην παροχή υπηρεσιών μεταφόρτωσης και μεταφοράς των αστικών απορριμμάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας, σύμφωνα με τις κείμενες Εθνικές και Ευρωπαϊκές διατάξεις, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι 31.12.2015, σε χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων του Δήμου Πέλλας. Αναλυτικά, το αντικείμενο, οι προβλεπόμενες ενέργειες και συνολικά οι υποχρεώσεις του αναδόχου περιγράφονται στην αναλυτική διακήρυξη και στη 10/2015 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλεξάνδρειας που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

4. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 06/03/2015 και ώρα 10.00πμ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 16/03/2015 και ώρα 10.00μμ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερις εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10.30 πμ.

5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997, ασκούν συναφές επάγγελμα με το αντικείμενο της διακήρυξης (διαχείριση ή/και μεταφορά απορριμμάτων) και τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στα άρθρα 5, 6 και 7 της αναλυτικής διακήρυξης. Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους.

6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% του συνολικού προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ και συγκεκριμένα € 2.340,00. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου προσφοράς, που ζητάει η διακήρυξη.

7. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού, έχει αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στη διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αντίγραφα της αναλυτικής διακήρυξης και της μελέτης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι αναρτημένα και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου: www.alexandria.gr, ενώ πληροφορίες γι' αυτόν παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο 2333350105, FAX επικοινωνίας 2333023625, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία: κα Κωταΐδου Σοφία.

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

 
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ 
 
 
E-mail Εκτύπωση PDF

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δ.Ε. ΜΕΛΙΚΗΣ”

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Όσους το επιθυμούν να καταθέσουν σε σφραγισμένο φάκελο οικονομική προσφορά (σε έντυπο της υπηρεσίας μας), για την παροχή υπηρεσίας “Συντήρηση αντλιοστασίων Δ.Ε. Μελίκης”, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 23.985,00 ευρώ με τον ΦΠΑ. Μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών , θα ανατεθεί με απευθείας ανάθεση η εκτέλεση της παραπάνω εργασίας, στον προσφέροντα την χαμηλότερη προσφορά.
 
Ως ημερομηνία λήξης των προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 02 Μαρτίου 2015  και ώρα 15.00 μ.μ. 
 
Οι προσφορές θα κατατίθενται στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών-Γραφείο Προμηθειών (Αριθμ. Γραφείου 10) Εθν. Αντίστασης 42-1ος όροφος), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τηλέφωνο: 2333350138, Υπεύθυνη υπάλληλος: Ευδοκία Κυριαζοπούλου

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Για όσους υποβάλουν προσφορά για την Ομάδα Α΄(Μηχανολογικές εργασίες), θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες από την ημερομηνία της παρούσης με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό τους επάγγελμα.

2. Για όσους υποβάλουν προσφορά για την Ομάδα Β΄(Ηλεκτρολογικές εργασίες), θα πρέπει να προσκομίσουν εργοληπτικό πτυχίο για ηλεκτρολογικές εργασίες.

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 όπου ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση της αριθμ.8/2015 μελέτης του Δήμου και ότι αποδέχεται τους όρους αυτής.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ 
 
 

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας "Ενεργειακός Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης πράξης Εξοικονομώ Δήμου Αλεξάνδρειας και έκδοση Ενεργειακών Πιστοποιητικών (ΚΕΝΑΚ)"

E-mail Εκτύπωση PDF

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    ΑΔΑ: Β4ΘΕΩΨΠ-Ε20
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                              Αλεξάνδρεια, 14-09-2012
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                                      Αριθ. Πρωτ. 34791
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

  1. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά για την ανάθεση της υπηρεσίας «Ενεργειακός Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης πράξης Εξοικονομώ Δήμου Αλεξάνδρειας και Έκδοση Ενεργειακών Πιστοποιητικών (ΚΕΝΑΚ)», με προϋπολογισμό 39.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
  2. Το αντικείμενο αφορά στην παροχή υπηρεσιών ενεργειακού συμβούλου τεχνικής και ενεργειακής υποστήριξης της πράξης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ του Δήμου Αλεξάνδρειας και στην έκδοση Ενεργειακών Πιστοποιητικών (ΚΕΝΑΚ). Αναλυτικά, το αντικείμενο, οι προβλεπόμενες ενέργειες και συνολικά οι υποχρεώσεις του αναδόχου περιγράφονται στην αναλυτική διακήρυξη και συγκεκριμένα στο Παράρτημα Β’ (εγκεκριμένη μελέτη 45/2012 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αλεξάνδρειας) που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
  3. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στα άρθρα 7 και 8 της αναλυτικής διακήρυξης. Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους.
  4. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% του συνολικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου προσφοράς, που ζητάει η διακήρυξη.
  5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την έδρα του Δήμου, οδός Εθν. Αντιστάσεως 42, ΤΚ 59300 Αλεξάνδρεια, μέχρι τις 28/09/2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2333350160, FAX επικοινωνίας 2333023625, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία: κα Κωταΐδου Σοφία.
  6. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 01/10/2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με αξιολόγηση προσφορών σύμφωνα με την διακήρυξη.
  7. Το ανωτέρω έργο θα χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό του έργου «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» που έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «04 – Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα στην ΠΚΜ» του Ε.Π. "Μακεδονία – Θράκη"» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
  8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

 

 
Σελίδα 1 από 2

Ιστορία - Παράδοση

Υπεύθυνοι Ενημέρωσης Περιεχομένων:

- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Γραφείο Ειδικών Συνεργατών

 

Πόσοι είναι online

Έχουμε 91 επισκέπτες συνδεδεμένους

Αναζήτηση

diavgeia all logo
Minors & Alcoholo

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ιούλιος 2017
Δ T Τ Π Π Σ Κ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6