Home Οργάνωση & Λειτουργία

Οργάνωση & Λειτουργία

E-mail Εκτύπωση PDF

 
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 2017-2019

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 1 του άρθρου 73 Ν3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης » (ΦΕΚ Α΄ 87, 07-06-2010), σύμφωνα με την οποία στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης , ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες.
 
2. Το γεγονός ότι η θητεία των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ,όπως ορίστηκαν με την αριθ. 263/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρειας, λήγει στις 05-03-2017

προκειμένου να προβεί, μετα τις 05-03-2017, στη συγκρότηση από το δημοτικό συμβούλιο της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Αλεξάνδρειας 2017-2019,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τα  διοικητικά συμβούλια ή τα κατά περίπτωση αρμόδια αποφασιστικά όργανα 

α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
δ) των εργαζομένων στο δήμο και στα νομικά του πρόσωπα
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων 
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
θ) των εκπρόσωπων των τοπικών συμβουλίων νέων 

που λειτουργούν  και δραστηριοποιούνται  εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αλεξάνδρειας, εφόσον επιθυμούν να συμμετάσχουν στον ως άνω θεσμό, να ορίσουν εγγράφως του εκπροσώπους τους (έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό) με τα πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, ταχυδρομική διεύθυνση, fax η email) αποστέλλοντας το σχετικό έγγραφο ταχυδρομικά ή να το επιδώσουν στο δημαρχείο Αλεξάνδρειας  (Εθνικής Αντίστασης 42, Τ.Κ. 59300 Αλεξάνδρεια, Γραφείο Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, πληροφορίες κ. Δημητρίου Πελαγία, τηλέφωνο 23333-50116) το αργότερο  μέχρι την  Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017. Οι δηλώσεις μπορεί να υποβάλλονται  και  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με θέμα : «Συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης », στη διεύθυνση : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .
 
Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται, επίσης και σε δημότες του Δήμου που επιθυμούν να εκδηλώσουν τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελεί συμβουλευτικό όργανο προς το δημοτικό συμβούλιο και τα άλλα όργανα διοίκησης του δήμου.

Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη. Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. 

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης:
 
α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
 
β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
 
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
 
δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ..
 
Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης προεδρεύει ο δήμαρχος ή ο αντιδήμαρχος που ορίζει ο δήμαρχος με απόφασή του. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται κατά περίπτωση και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών, των τοπικών οργανώσεων πολιτικών κομμάτων, καθώς και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο.


O
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
E-mail Εκτύπωση PDF

 
 
 
 
 Πρόσκληση  
Τακτικής συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση  της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλεξάνδρειας, την 14η Νοεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, με το μοναδικό προς συζήτηση θέμα:
 
Διατύπωση γνώμης και προτάσεων ενόψει σύνταξης του προϋπολογισμού   Εσόδων – Εξόδων Δήμου Αλεξάνδρειας, οικονομικού έτους 2017
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Απόφαση Δημάρχου για ανάθεση υπογραφής εγγράφων και πιστοποιητικών στην Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

E-mail Εκτύπωση PDF

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Αναρτητέα στο Διαδίκτυο
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                                   ΑΔΑ: Β4ΘΔΩΨΠ-2Ξ4
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                                           Αλεξάνδρεια, 14.09.2012
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                      Αριθ. Πρωτ. 34641
Ταχ. Διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 42                      Αριθ. Απόφασης: 160/2012 
Ταχ. Κώδικας: 59300 Αλεξάνδρεια
Πληροφορίες: Παπαδοπούλου Ευαγγελία
Τηλέφωνο: 23333-50124
Fax: 23330-23625
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

ΘΕΜΑ : Απόφαση Δημάρχου για ανάθεση υπογραφής εγγράφων και πιστοποιητικών στην Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:
  α) του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α.114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
  β) του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α.87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου και εξυπηρέτησης των δημοτών κατοίκων του Δήμου.

Αποφασίζουμε

1. Αναθέτουμε στη Δημοτική Σύμβουλο και Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας Μοσχοπούλου Όλγα του Ευαγγέλου την υπογραφή, με εντολή Δημάρχου, των κάτωθι αναφερόμενων εγγράφων και πιστοποιητικών :

α) των πάσης φύσεως πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που εκδίδονται με βάση τα στοιχεία του Δημοτολογίου και Μητρώου Αρρένων του Δήμου Αλεξάνδρειας.
β) των βεβαιώσεων για την κατοικία, εκτός αυτών της παρ. 7 του άρθρου 15 του Ν.3463/2006 που αφορά τη μεταδημότευση.
γ) των βεβαιώσεων για τον πληθυσμό του Δήμου και των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου.
δ) των πιστοποιητικών και βεβαιώσεων μεταβίβασης ζώων , μελισσοσμηνών κλπ.
ε) της θεώρησης του γνησίου της υπογραφής.
στ) της επικύρωσης αντιγράφων από το πρωτότυπο έγγραφο ή ακριβές αντίγραφο, κατά τα ισχύοντα στον κώδικα διοικητικής διαδικασίας.
ζ) των αποδεικτικών παραλαβής δικογράφων, δικαστικών αποφάσεων και λοιπών εγγράφων που κοινοποιούνται στο Δήμο.

2. Η παρούσα ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Αντιδημάρχους.
2. Προέδρους Συμβουλίων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.
3. Προϊσταμένους Οργανικών Μονάδων.
4. Αρχείο Αποφάσεων.

 

 

Σύσταση διαρκούς συντονιστικής Επιτροπής ΚΟ.Σ.Ε.

E-mail Εκτύπωση PDF


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                             ΑΔΑ: 4Α1ΨΩΨΠ-3
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
                                 Αλεξάνδρεια, 03-03-2011
Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντίστασης 42                 Αριθ. Πρωτ. 5971
TK 59300 Αλεξάνδρεια                                      Αριθ. Απόφασης: 41/2011
Πληροφορίες: Παπαδημητρίου Αναστασία
Τηλέφωνο: 23333-51301
Fax: 23330-53103
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

ΘΕΜΑ: Σύσταση διαρκούς συντονιστικής Επιτροπής με τίτλο «Κομβικό Σημείο Επαφής» (ΚΟΣΕ) για την προμήθεια, τήρηση και επικαιροποίηση όλων των Γεωχωρικών δεδομένων του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ Α’ 166, 22-09-2010) «Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του ν. 1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ 141/Α’). 
 2. Τo υπ’ αριθ. ΔΥ/20-10-2010 έγγραφο του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας «Διευκρινιστικές πληροφορίες για την εφαρμογή του ν.3882/2010 «Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών - Εναρμόνιση με την οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του Ν. 1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες διατάξεις» (Α΄141)». 
 3. Την υπ’ αριθ. 53136/03-12-2010 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός χρονικών προθεσμιών για τη σύσταση Κομβικών Σημείων Επαφής (ΚΟΣΕ) στους Δήμους, τις Περιφέρειες και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ 166/Α/22.09.2010) περί Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών» (ΦΕΚ Β’ 1917, 10-12-2010). 
 4. Την υπ’ αριθ. 19/7325/15-02-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Γνωστοποίηση της με αριθμ. 53136/03.12.2010 ΚΥΑ για τον καθορισμό των χρονικών προθεσμιών για τη σύσταση Κομβικών Σημείων Επαφής (ΚΟΣΕ) στους Δήμους, τις Περιφέρειες και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας – Ενημέρωση για το πλαίσιο και το περιεχόμενο της λειτουργίας των ΚΟΣΕ». 
 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας, δεδομένου ότι η Επιτροπή ΚΟΣΕ θα εκτελέσει το έργο της χωρίς αποζημίωση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Συστήνουμε στο Δήμο Αλεξάνδρειας διαρκή συντονιστική Επιτροπή με τίτλο «Κομβικό Σημείο Επαφής» (ΚΟΣΕ), που θα είναι εντεταλμένη για την καταγραφή καθώς και τη διασφάλιση των απαιτήσεων του Ν.3882/2010 για την προμήθεια, τήρηση και επικαιροποίηση των γεωχωρικών δεδομένων των υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας, περιλαμβανομένων και των νομικών προσώπων αυτού, αποτελούμενη από τους εξής:

 1. Παπαδημητρίου Αναστασία, Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας, του κλάδου ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών με Α’ βαθμό, ως Πρόεδρο, με αναπληρώτρια την Μελίδου Θεοδώρα, υπάλληλο του ιδίου Τμήματος, του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με Β’ βαθμό. 
 2. Καραβασίλη Χρήστο, υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας, του κλάδου ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών με Β’ βαθμό, ως Μέλος, με αναπληρωτή την Ξυδοπούλου Μαρία, υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης με Β’ βαθμό, 
 3. Τσιτλακίδου Αθανασίου, υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας, του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με Δ’ βαθμό, ως Μέλος, με αναπληρώτρια την Τσιάτσιου Διονυσία, υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης, του κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με Δ’ βαθμό. 
 4. Μαμουδέλη Θεόδωρο, υπάλληλο του Δήμου Αλεξάνδρειας, του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ με Δ’ βαθμό, ως Μέλος, με αναπληρωτή τον Καπετάνο Γρηγόριο, υπάλληλο του Δήμου Αλεξάνδρειας, του κλάδου ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου, με Δ’ βαθμό.

Β. Η Επιτροπή ΚΟΣΕ διενεργεί τον αναγκαίο εσωτερικό συντονισμό με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Δήμου Αλεξάνδρειας και όλων των εποπτευόμενων φορέων της και αποτελεί το επίσημο σημείο επαφής και συνεργασίας των δημόσιων αρχών που εκπροσωπεί με τον ΟΚΧΕ. Ειδικότερα, το έργο της Επιτροπής ΚΟΣΕ περιλαμβάνει ιδίως τη διαρκή και συστηματική καταγραφή, υπό μορφή καταλόγου, μεταξύ άλλων:

i. των μεταδεδομένων, συνόλων γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών των δημόσιων αρχών που εκπροσωπεί,
ii. των αναλογικών γεωχωρικών δεδομένων των δημόσιων αρχών που εκπροσωπεί,
iii. των δεδομένων που περιλαμβάνουν εμμέσως γεωχωρική πληροφορία (π.χ. διευθύνσεις),
iv. του πλήθους, κόστους και είδους των αδειών χρήσης λογισμικών συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών, διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων και διάχυσης γεωχωρικών δεδομένων στο Διαδίκτυο,
v. του πλήθους, κόστους, είδους και όρων διάθεσης των γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών προς άλλες δημόσιες αρχές και τρίτους.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ


Κοινοποίηση:
1. Οριζόμενους Υπαλλήλους.
2. Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ).
3. Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ).

Εσωτερική Διανομή:
1. Αντιδημάρχους Δήμου Αλεξάνδρειας.
2. Προϊσταμένους Διευθύνσεων/Τμημάτων Δήμου Αλεξάνδρειας.
3. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου.
4. Φάκελος Αποφάσεων Δημάρχου.
5. Συντονιστή Ο.Δ.Ε. Δήμου Αλεξάνδρειας για το Πρόγραμμα «Διαύγεια»
(με την παράκληση να αναρτήσει την παρούσα απόφαση στην οικεία ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια» και στην ιστοσελίδα του Δήμου).

 

 

Συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου για το Πρόγραμμα "Διαύγεια"

E-mail Εκτύπωση PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                                           
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                                                   Αλεξάνδρεια, 08-02-2011
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                     Αριθ. Πρωτ. 3829 
Ταχ. Διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 42                              Αριθ. Απόφασης: 30/2011
T.K. 59300 Αλεξάνδρεια                                                     
Πληροφορίες: Θεόδωρος Μαμουδέλης
Τηλέφωνo: 2333350104
Fax: 2333023625
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Θέμα: Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο Δήμο Αλεξάνδρειας, στο πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (Ν.3861/2010)

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 και του άρθρου 10 του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 112, 13-07-2010).
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010).
3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ.16752/22-07-2010 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια"».
4. Την υπ’ αριθ. 20868/29-09-2010 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Συμπληρωματική εγκύκλιος για την ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια”».
5. Το υπ’ αριθ. 2016/26-01-2011 έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των αυτοδιοικητικών οργάνων και των εποπτευόμενων φορέων τους στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια”».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α’/2005).
7. Την υπ’ αριθ. 2562/27-01-2011 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής υπαλλήλων του Δήμου Αλεξάνδρειας για τη στελέχωση της Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) με αντικείμενο την εφαρμογή του Προγράμματος «Διαύγεια».
8. Την υπ’ αριθ. 7/139/04-01-2011 απόφαση Δημάρχου Αλεξάνδρειας «Ορισμός Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων Δήμου Αλεξάνδρειας» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 20/1740/20-01-2011 όμοιά της.
9. Την υπ’ αριθ. 1/2/03-01-2011 απόφαση Δημάρχου Αλεξάνδρειας «Ορισμός Αντιδημάρχων, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου στους Αντιδημάρχους και εξουσιοδότηση υπογραφής».
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας, δεδομένου ότι η Ομάδα Διοίκησης Έργου θα εκτελέσει το έργο της χωρίς αποζημίωση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Συγκροτούμε στο Δήμο Αλεξάνδρειας Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) για την εφαρμογή του Προγράμματος «Διαύγεια», αποτελούμενη από επτά (7) μέλη, υπαλλήλους οι οποίοι υπηρετούν στον φορέα με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

2. Έργο της ΟΔΕ είναι:
α) Η ρύθμιση των τεχνικών λεπτομερειών της ανάρτησης στο δικτυακό τόπο της οικείας υπηρεσίας που κατά το Ν.3861/2010 είναι υπόχρεη σε ανάρτηση,
β) Η ίδρυση και λειτουργία του δικτυακού τόπου στον οποίο λαμβάνει χώρα η κεντρική ανάρτηση,
γ) Η δημιουργία και τήρηση κεντρικού αρχείου καθώς επίσης και η διαβίβαση στο Εθνικό Τυπογραφείο όλων των αναγκαίων στοιχείων για την ανάρτηση των σχετικών πράξεων στον κεντρικό δικτυακό του τόπο.
δ) Η τήρηση αρχείου των νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, καθώς και όλων των πράξεων και αποφάσεων του φορέα με τρόπο προσιτό σε κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς και στα άτομα με αναπηρία, και με όλα τα αναγκαία τεχνικά, διαδικαστικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των κειμένων που αναρτώνται.

3. Η ΟΔΕ θα λειτουργεί εντός και εκτός του ωραρίου εργασίας και σύμφωνα με τις διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.

4. Ορίζουμε τον Συντονιστή και τα μέλη της ΟΔΕ ως εξής:

4.1 Μαμουδέλη ΘεόδωροΣυντονιστή, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο 23333-50104, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , με αναπληρωτή τον Καπετάνο Γρηγόριο, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο 23333-50159, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .
4.2 Παπαδοπούλου Ευαγγελία, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο 23333-50124, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , με αναπληρωτή τον Νικόπουλο Γεώργιο, αναπληρωτή προϊστάμενο της ίδιας Διεύθυνσης, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο 23313-51802, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .
4.3 Δημητρίου Πελαγία, υπάλληλο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο 23333-50142, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , με αναπληρωτή την Πάντου Βασιλική, υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο 23333-50125, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .
4.4 Λάχανη Όλγα, υπάλληλο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο 23333-50110, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , με αναπληρωτή την Γιάγκου Καλλιόπη, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο 23333-50107 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .
4.5 Μεσσαλά Παναγιώτη, υπάλληλο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο 23333-50314, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , με αναπληρωτή την Κυριαζοπούλου Ευδοκία, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο 23333-50138, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .
4.6 Μακρή Ζαχαρούλα, υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο 23333-50131, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , με αναπληρωτή τον Γιαννόπουλο Γεώργιο, υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο 23333-50100, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .
4.7 Ζαρκογιάννη Δημήτριο, υπάλληλο του ΚΕΠ Μελίκης, μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο 23313-52302, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , με αναπληρωτή τον Ντελιόπουλο Θωμά, προϊστάμενο του ΚΕΠ Πλατέος, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο 23330-41227, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

(Μ.Ε.Δ.)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΒΑΡΔΙΝΑΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Οριζόμενους Υπαλλήλους.
2. Εθνικό Τυπογραφείο.

Εσωτερική Διανομή:
1. Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων Δήμου Αλεξάνδρειας (με την υποχρέωση να ενημερώσουν το προσωπικό τους).
2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου.
3. Φάκελος Αποφάσεων Δημάρχου-Αντιδημάρχων.
4. Γραφείο Προσωπικού (για ενημέρωση ατομικού μητρώου υπαλλήλων).

 

 
Σελίδα 1 από 2

Ιστορία - Παράδοση

Διαβούλευση

Υπεύθυνοι Ενημέρωσης Περιεχομένων:

- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Γραφείο Ειδικών Συνεργατών

 

Πόσοι είναι online

Έχουμε 39 επισκέπτες συνδεδεμένους

Αναζήτηση

diavgeia all logo

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ιανουάριος 2017
Δ T Τ Π Π Σ Κ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5