Home Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

E-mail Εκτύπωση PDF

 
 
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
 
Ανακοινώνεται από το Δήμο Αλεξάνδρειας το πρόγραμμα των δημοπρασιών για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων από Τ.Κ. του δήμου:

18/12/2017 08:00 εκμίσθωση αγροτεμαχίων  της Τ.Κ. Αγκαθιάς
18/12/2017 09:00 εκμίσθωση αγροτεμαχίων  της Τ.Κ. Προδρόμου
19/12/2017 08:00 εκμίσθωση αγροτεμαχίου στη θέση Π.Xωριό-Τριφύλλι Τ.Κ. Κυψέλης
19/12/2017 09:00 εκμίσθωση αγροτεμαχίων Τ.Κ. Λιανοβεργίου
19/12/2017 10:00 εκμίσθωση του αρίθ. 207 αγροτεμαχίου Τ.Κ. Κλειδίου
20/12/2017 09:00 εκμίσθωση αγροτεμαχίων Δ.Κ. Αλεξάνδρειας
21/12/2017 09:00 εκμίσθωση αγροτεμαχίων Δ.Κ. Πλατέος
22/12/2017 08:00 εκμίσθωση αγροτεμαχίων  της Τ.Κ. Νησίου
22/12/2017 09:00 εκμίσθωση του αρίθ. 245 αγροτεμαχίου  της Τ.Κ. Καμποχωρίου
22/12/2017 10:00 εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Κεφαλοχωρίου
22/12/2017 11:00 εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Ξεχασμένης
 
 
 
Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν στο συνημμένο φάκελο δημοπρασιών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail Εκτύπωση PDF

 
 
 
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Για την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016.

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας προκειμένου να καταρτίσει τον κατάλογο ενδιαφερομένων παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών της παρ. 5 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης δημοσίων συμβάσεων παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών στην παρακάτω κατηγορία :

Α. Παροχή υπηρεσίας εκπόνησης εργαστηριακών ελέγχων σε μελέτες ΚΑΝ. ΕΠΕ

Καλεί

Τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τη σχετική αίτηση,  η οποία θα συνοδεύεται από αντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας του ενδιαφερόμενου υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για ελέγχους στον τομέα Τσιμέντου, Σκυροδέματος και Τεχνικών Υλικών και συγκεκριμένα για εργαστηριακούς ελέγχους σε μελέτες ΚΑΝ. ΕΠΕ, η οποία είναι σε ισχύ και νομιμοποιητικά έγγραφα του νομίμου εκπροσώπου (φεκ σύστασης, καταστατικό κτλ) εντός είκοσι (20) ημερών από τη παρούσα ανακοίνωση, μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου 2017, στο γραφείο πρωτόκολλου του Δήμου Αλεξάνδρειας, στη Δ/νση Εθνικής Αντιστάσεως 42, 59300 Αλεξάνδρεια. Οι αιτήσεις μπορούν να κατατίθενται είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά, είτε με fax εντός της παραπάνω προθεσμίας.
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα τηλέφωνα 2333350133 και 2333350153.


 
Ο
Αντιδήμαρχος


Στέφανος Δριστάς
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail Εκτύπωση PDF

 
 
 
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας  και τοποθέτησης οργάνων παιδικών χαρών και αστικού εξοπλισμού στη Δ.Ε. Αλεξάνδρειας, προϋπολογισμού  73.160,00 ευρώ με τον Φ.Π.Α. 24% και CPV: 37535200-9. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.
  • Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
  • Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
  • Οδός: Εθνικής Αντίστασης 42,   Ταχ.Κωδ.: 593 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
  • Τηλ.: 2333350115, Telefax: 2333350159, Αρμόδιος υπάλληλος: Κακαγιάννης Δημήτριος
  • E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , Ιστοσελίδα: http://www.alexandria.gr
  • Κωδικός NUTS: GR121
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ποσοτήτων του τμήματος.
 
Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς, δαπέδων  ασφαλείας και υπόλοιπου εξοπλισμού και η τοποθέτησή τους στον περιβάλλοντα χώρο όπισθεν του δημοτικού κολυμβητηρίου Αλεξάνδρειας. Ο νέος εξοπλισμός θα συμμορφώνεται με τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές που έχει ορίσει το Υπουργείο Εσωτερικών με την υπ αριθμόν 28492/11-05-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αριθμόν 27934/2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2029/ 25 -7- 2014), καθώς και τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και πιστοποίησης ΕΝ1176:2008 και ΕΝ1177:2008.  
 
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού  1.180,00 ευρώ.
 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον 1 μήνα από την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της προσφοράς.
 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με συστημικό αριθμό 50175, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αλεξάνδρειας www.alexandria.gr, ενώ η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στο πρόγραμμα Διαύγεια, στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξάνδρειας www.alexandria.gr και θα αποσταλεί στο επιμελητήριο.  
 
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 22.11.2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 13.12.2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή. 
 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή. 


 
Ο Δήμαρχος


Παναγιώτης Γκυρίνης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail Εκτύπωση PDF
 
 
 
 
 
 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
 
(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017) 
 
Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ειδών ελαιοχρωματισμού και μονωτικών υλικών για τα κτίρια του Δήμου» , συνολικού προϋπολογισμού 64.736,18  ευρώ με το Φ.Π.Α. 
 
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Οδός:ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 42
Ταχ.Κωδ.: 59300
Τηλ.: 2333350138
fax: 2333350159
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Ιστοσελίδα:www.alexandria.gr
 
2. Πρόσβαση στα έγγραφα:
Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.alexandria.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το αυτοτελές τμήμα προμηθειών, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV: 44111000-1   

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:
O Δήμος πρόκειται να προμηθευτεί υλικά ελαιοχρωματισμού και μονωτικά υλικά για τη συντήρηση και την επισκευή των  κτιρίων του Δήμου Αλεξάνδρειας.
 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗ-

ΤΑ

ΠΡΟΫ/ΣΜΟΣ

ΜΕ ΦΠΑ

1

ΟΜΑΔΑ 1– ΕΙΔΗ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ (Κ.Α.02.10.6661)

ΚΙΛΟ

950

967,20

2

ΟΜΑΔΑ 2 – ΕΙΔΗ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ (Κ.Α.02.15.6661.01)


ΛΙΤΡΟ


5.080


23.030,52

3

ΟΜΑΔΑ 2 – ΕΙΔΗ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ (Κ.Α.02.15.6661.01)


ΚΙΛΟ


1.505


2.139,00

4

ΟΜΑΔΑ 2 – ΕΙΔΗ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ (Κ.Α.02.15.6661.01)


ΤΕΜΑΧΙΟ


547


4.824,96

5

ΟΜΑΔΑ 1– ΕΙΔΗ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ (Κ.Α.02.10.6661)


ΛΙΤΡΟ


3.330


14.825,44

6

ΟΜΑΔΑ 3 – ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (Κ.Α.02.15.6661.02)


ΤΕΜΑΧΙΟ


445


14.796,30


7

ΟΜΑΔΑ 1– ΕΙΔΗ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ (Κ.Α.02.10.6661)


ΤΕΜΑΧΙΟ


445


4.152,76


 


ΣΥΝΟΛΟ

64.736,18

 
5. Εναλλακτικές προσφορές: 
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.  

6. Χρόνος παράδοσης προμήθειας:
Η προθεσμία ολοκλήρωσης της προμήθειας ορίζεται για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης.   

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 13 της διακήρυξης.

8. Υποδιαίρεση σε τμήματα:
Η σύμβαση υποδιαιρείται σε ομάδες. Προσφορές θα γίνονται δεκτές μόνο για το σύνολο των ομάδων. Δεν επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για ένα μόνο είδος του προϋπολογισμού της μελέτης.

9. Παραλαβή προσφορών:
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα Αλεξάνδρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 20/11/2017 ημέρα Δευτέρα. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 10.00 π.μ. και η ώρα λήξης 10.30 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

10. Χρόνος ισχύος προσφορών:
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα δώδεκα (12) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών:
Ελληνική

12. Χρηματοδότηση: 
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Δημοτικούς πόρους και βαρύνει τους:
α) Κ.Α. 02.10.6661 με τίτλο: “Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων (Είδη ελαιοχρωματισμού”, με το ποσό των 19.945,40 ευρώ με τον ΦΠΑ, 
β) Κ.Α. 02.15.6661.01 με τίτλο: “Προμήθεια ειδών ελαιοχρωματισμού”,  με το ποσό των 29.994,48 ευρώ με τον ΦΠΑ και
γ) Κ.Α. 02.15.6661.02 με τίτλο: “Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων (Μονωτικά Υλικά)”,  με το ποσό των 14.796,30 ευρώ με τον ΦΠΑ του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2017 (υπ’ αριθμ.431/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την ανάληψη της υποχρέωσης και τη διάθεση των  πιστώσεων).

13. Ενστάσεις:
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

14. Δημοσιεύσεις:
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ. Προκήρυξη αυτής (περίληψη της Διακήρυξης), αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.alexandria.gr), δημοσιεύεται σε μία (1) τοπική εφημερίδα και τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.


Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ
 
 
 

Συνημμένα:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail Εκτύπωση PDF

 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ”
 
(ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 09 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 - ΔΕΙΤΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ) 


 
Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την κάλυψη λακκουβών των οδών του Δήμου» , συνολικού προϋπολογισμού 44.999,85  ευρώ με το Φ.Π.Α. 
 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα Αλεξάνδρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 15/11/2017 ημέρα Τετάρτη. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 9.30 π.μ. και η ώρα λήξης 10.00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ
 
 
 
 
Συνημμένα:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σελίδα 4 από 33

Ιστορία - Παράδοση

 Υπεύθυνοι Ενημέρωσης Περιεχομένων: 
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Γραφείο Ειδικών Συνεργατών

Πόσοι είναι online

Έχουμε 256 επισκέπτες συνδεδεμένους

Αναζήτηση

diavgeia all logo
Minors & Alcoholo

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Φεβρουάριος 2019
Δ T Τ Π Π Σ Κ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3