Home Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

E-mail Εκτύπωση PDF
 
 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
α) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΛΠ) ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΜΕΛΙΚΗΣ, 
β) ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ Δ.Ε ΠΛΑΤΕΟΣ

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια α) ηλεκτρολογικού υλικού (ειδών ηλεκτροφωτισμού, εορταστικού διακόσμου, φωτιστικών σωμάτων κλπ) για τη Δ.Ε. Μελίκης β) φωτιστικών σωμάτων στην Τ.Κ. Λιανοβεργίου Δ.Ε. Πλατέος» , συνολικού προϋπολογισμού 26.381,00  ευρώ με το Φ.Π.Α. 
 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα Αλεξάνδρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 13/11/2017 ημέρα Δευτέρα. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 9.30 π.μ. και η ώρα λήξης 10.00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail Εκτύπωση PDF
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές (σε έντυπα οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας) για την παροχή υπηρεσιών ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
 
Η προϋπολογιζόμενη για την προμήθεια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 10.745,15€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Αλεξάνδρειας στην οδό Εθν. Αντίστασης 42 την Δευτέρα 06/11/2017 και ώρα 09.30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Αντίγραφα της αναλυτικής διακήρυξης και μελέτης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καθώς επίσης και τα έντυπα της οικονομικής προσφοράς είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου: www.alexandria.gr, ενώ πληροφορίες γι' αυτόν παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Αυτοτελές Τμήμα Προμηθειών (1ος όροφος-Γραφείο 6) του Δήμου Αλεξάνδρειας, Ταχ. Δ/νση Εθν. Αντίστασης 42, τηλ.2333350115.                                        

 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail Εκτύπωση PDF

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(για την Εκμίσθωση του Σχολικού Κυλικείου του Γυμνασίου Τρικάλων)

 

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας, σύμφωνα με:

1) τις διατάξεις της υπ’ αριθμό 64321/Δ4/16-05-2008 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1003/Β/30-05-2008)και κατά την τροποποίηση της ΚΥΑ Φ2/1553/129578/Δ1/04-08-2016 (ΦΕΚ 2646Β/25-08-2016) «Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων» &

2) την αριθ.49/2017 με ΑΔΑ:6ΠΨΒΟΛΜΨ-ΘΜΔ απόφασή της, προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείο του   Γυμνασίου Τρικάλων .

α) Τόπος και χρόνος του διαγωνισμού:

Ο  διαγωνισμός [άνοιγμα προσφορών]  θα   γίνει   στο   γραφείο   της  Διευθύντριας   του  Γυμνασίου Τρικάλων  στις 26 Οκτωβρίου 2017  ημέρα  Πέμπτη και ώρα 11:30π.μ.  και σε περίπτωση μη επίτευξης αποτελέσματος, ο επαναληπτικός διαγωνισμός στις 16 Νοεμβρίου  2017,  ημέρα  Πέμπτη  στον ίδιο χώρο την ίδια ώρα. 

β) Υποβολή προσφορών:

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης  25 Οκτωβρίου 2017  και ώρα 13:00 στο γραφείο  της  Διευθύντριας   του  Γυμνασίου Τρικάλων

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για εννέα (9) χρόνια, και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, χωρίς καμία περαιτέρω παράταση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη (παραλαβή αιτήσεων, εγκυκλίου, παροχή διευκρινήσεων) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη  Διευθύντρια του  Γυμνασίου Τρικάλων  κα.Χάνδρου Κυριακή τηλ.23330 81081 και στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής (υπεύθυνη κα. Μοσχοτά Κρυστάλλω) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.                                  

 

 

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 

 

ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
E-mail Εκτύπωση PDF
 
 
 
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
 
Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας

προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για την Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών και εξοπλισμού για την αναβάθμιση και ασφάλεια παιδικών χαρών του Δήμου Αλεξάνδρειας, προϋπολογισμού 150.674,51 ευρώ με τον Φ.Π.Α. 24% και CPV: 37535200-9.

Κριτήριοκατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.
 
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Εθνικής Αντίστασης 42, Ταχ.Κωδ.: 593 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Τηλ.: 2333350115, Telefax: 2333350159, Αρμόδιος υπάλληλος: Κακαγιάννης Δημήτριος
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , Ιστοσελίδα: http://www.alexandria.gr
Κωδικός NUTS: GR121

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή για περισσότερα ή για όλα τα τμήματα, η οποία θα αφορά στο σύνολο των ποσοτήτων του κάθε τμήματος.
ΤΜΗΜΑ 1: «Παιδική χαρά στην Πλατείας Ελευθερίας στην Δ.Κ. Αλεξάνδρεια», εκτιμώμενης αξίας 74.584,76, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
ΤΜΗΜΑ 2: «Παιδική χαρά στην Δ.Κ. Κορυφής», εκτιμώμενης αξίας 40.620,54, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
ΤΜΗΜΑ 3: «Παιδική χαρά στον οικισμό Καλοχωρίου Τ.Κ. Επισκοπής», εκτιμώμενης αξίας 20.678,49, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
ΤΜΗΜΑ 4: «Παιδική χαρά στον οικισμό Γεράκι της Δ.Κ. Μελίκης», εκτιμώμενης αξίας 14.790,72, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η βελτίωση και η αναβάθμιση των ως άνω παιδικών χαρών στο Δήμου Αλεξάνδρειας με όργανα παιδικής χαράς, δάπεδα ασφαλείας και υπόλοιπου εξοπλισμού, προκειμένου να συμμορφωθούν με τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές που έχει ορίσει το Υπουργείο Εσωτερικών με την υπ 'αριθμόν 28492/11-05-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αριθμόν 27934/2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2029/ 25 -7- 2014), καθώς και τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και πιστοποίησης ΕΝ1176:2008 και ΕΝ1177:2008.

Τα νέα όργανα θα περιλαμβάνουν εμφανείς και αφανείς λειτουργίες (όπως π.χ. αιώρηση, ολίσθηση, ισορροπία, γυμναστικές ασκήσεις, αναρρίχηση, κρυφτό, τρέξιμο, κρέμασμα, παιχνίδι φαντασίας και δημιουργικό παιχνίδι, επικοινωνία και κοινωνικοποίηση, ψυχαγωγία, απομόνωση, ξεκούραση, δημιουργία. Κάποια όργανα θα είναι κατάλληλα για χρήση και από άτομα με ειδικές ανάγκες και δεξιότητες.
 
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανά τμήμα, ως εξής:
  • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 1: 1.202,98 €
  • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 2: 655,17 €
  • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 3: 333,52 €
  • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 4: 238,56 €
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον 1 μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με συστημικό αριθμό 45801, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αλεξάνδρειας www.alexandria.gr, ενώ η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στο πρόγραμμα Διαύγεια, στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξάνδρειας www.alexandria.gr και θα αποσταλεί στο επιμελητήριο.
 
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 12.09.2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 29.09.2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μμ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail Εκτύπωση PDF
 
 
 
 

 
Ενημέρωση στο πλαίσιο υλοποίησης του συνοπτικού διαγωνισμού
για την ανάθεση της μελέτης
«ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ
ΣΤΟ ΥΠ ΑΡ. 468 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ»
 

Σας ενημερώνουμε ότι στο σύνδεσμο της ιστοσελίδας του Δήμου Αλεξάνδρειας για το συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΥΠ ΑΡ. 468 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» έχουν προστεθεί στα συνημμένα αρχεία φωτογραφίες και αρχιτεκτονικά σχέδια του κτιρίου που βρίσκεται στο υπ΄ αρ. 468 αγροτεμάχιο Αλεξάνδρειας προς διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων.
 
 
Πατήστε εδώ για να μεταφερθείτε στην αναλυτική δημοσίευση για το διαγωνισμό.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σελίδα 5 από 33

Ιστορία - Παράδοση

 Υπεύθυνοι Ενημέρωσης Περιεχομένων: 
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Γραφείο Ειδικών Συνεργατών

Πόσοι είναι online

Έχουμε 176 επισκέπτες συνδεδεμένους

Αναζήτηση

diavgeia all logo
Minors & Alcoholo

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Φεβρουάριος 2019
Δ T Τ Π Π Σ Κ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3