Home Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

E-mail Εκτύπωση PDF

 
 
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
"ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ"
 
Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας
 
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας “Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων (οικοδομικά υλικά)”, προϋπολογισμού 49.997,45 ευρώ με το Φ.Π.Α. 
 
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ.
Οδός: Εθνικής Αντίστασης 42.
Ταχ.Κωδ.: 593 00
Τηλ.: 2333350115
Telefax: 2333350159
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Ιστοσελίδα: www.alexandria.gr
 
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.alexandria.gr Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
 
3. Κωδικός CPV: 44111000-1.
Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: O Δήμος πρόκειται να προμηθευτεί οικοδομικά υλικά για τη συντήρηση και επισκευή κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων.
Κατηγορία Α: ΄Ετοιμο σκυρόδεμα C16/20 με χρήση αντλίας, 277,50 m3 αξίας 15.817,50 €
Κατηγορία Β: Πλάκες πεζοδρομίου 7.198 τεμάχια (λευκή ίσια 3.452 τεμάχια, τριμμένη μαύρη 3.410 τεμάχια, Βυζαντινό καρό 166 τεμάχια, Glossy καρό 170 τεμάχια), αξίας 7.383,70 € 
Κατηγορία Γ: Διάφορα οικοδομικά υλικά (άμμος, τούβλα, τσιμέντο, ασβέστης κ.λ.π.), αξίας 17.119,33 €
 
4. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.  
 
5. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Η προθεσμία ολοκλήρωσης της προμήθειας ορίζεται σε ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  
 
6. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω προμήθειας, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση και είναι εγκατεστημένοι:
 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
 
Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 13 της διακήρυξης.
 
7. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 22-03-2017 ημέρα Τετάρτη. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 09:00 και η ώρα λήξης 10:00. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
 
8. Χρόνος ισχύος προσφορών: Τέσσερις (4) μήνες.
 
9. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
 
10. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α. 10.6661, 15.6662, 35.6662, 45.6661 και 45.6662 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Δήμου (υπ’ αριθμ. 9 & 34/2017 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης) και χρηματοδοτείται από δημοτικούς πόρους.
 
11. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 
 
12. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου Αλεξάνδρειας. 
 
 
Ο Δήμαρχος
                                                                 
 
Παναγιώτης Γκυρίνης
 
 
 
 
 
 
 
Διευκρινήσεις - Ανακοίνωση (21/03/2017)
 

ΘΕΜΑ:  Απάντηση σε ερώτημα σχετικά με την Τεχνική Μελέτη με τίτλο: ”ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ)”
Σχετ.: Αίτηση του ενδιαφερόμενου με αρ. πρωτ. 6971/21-03-17
Σχετικά με το ερώτημα που διατυπώνετε στην σχετική Αίτησή σας, που αφορά στην Τεχνική Μελέτη του τίτλου και συγκεκριμένα σε 4 άρθρα της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ της Μελέτης, σας απαντούμε:
 
Άρθρο 1ο - “Άμμος”: Τα όρια 0,01 – 0,05 mm τέθηκαν εκ παραδρομής. Το ορθόν είναι 0,01 – 5 mm. 
 
Άρθρο 23ο - “Μάρμαρο λευκό ή γκρι πάχους 2 cm”:  Στη μελέτη το ειδικό βάρος ζητείται 2.600 kg/m3. Διορθώνεται σε ≥2.600 kg/m3. 
 
Άρθρο 7ο “Λαμαρίνα αυλακωτή (d=0,40 mm)” και 8ο “ Λαμαρίνα τραπεζοειδής (d=0,40 mm)”: Διευκρινίζεται ότι το πλάτος 0,85 μ είναι το ολικό διαμορφωμένο πλάτος της λαμαρίνας και μπορεί να κυμαίνεται +/-5%.
Ο Προϊστάμενος ΔΤΥ


Καραβασίλης Χρήστος
Αγρ. & Τοπογρ. Μηχανικός


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail Εκτύπωση PDF

 
 
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 
Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας
 
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας αγωγών αρδευτικού δικτύου, προϋπολογισμού 7.599,96 ευρώ με τον Φ.Π.Α. 
 
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ.
Οδός: Εθνικής Αντίστασης 42.
Ταχ.Κωδ.: 593 00
Τηλ.: 2333350115
Telefax: 2333350159
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Ιστοσελίδα: alexandria.gr
 
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.alexandria.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
 
3. Κωδικός CPV: 44164310-3.
 
4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: O Δήμος πρόκειται να προμηθευτεί αγωγούς άρδευσης από PVC-U, συνδέσμους επισκευής αγωγών (μανσόν), ελαστικούς δακτύλιους και αγωγούς αναρρόφησης, για την κάλυψη των αναγκών του. 
  • ΣΩΛΗΝΕΣ PVC (Φ200, Φ225, Φ250, Φ280, Φ450, Φ500): 114 τεμάχια,
  • ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ PVC (Φ200, Φ225, Φ250, Φ280, Φ450, Φ500): 63 τεμάχια,
  • ΜΑΝΣΟΝ   (Φ200, Φ225): 22 τεμάχια,
  • ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Β.Τ. (Φ 250): 12 ΜΜ.
 
5. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.  
 
6. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Η προθεσμία ολοκλήρωσης της προμήθειας ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  
 
7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω προμήθειας και είναι εγκατεστημένοι:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  
Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 13 της διακήρυξης.
 
8. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό κατάστημα Αλεξάνδρειας-Αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 01-03-2017 ημέρα Τετάρτη. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 11:00 και η ώρα λήξης 12:00. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
 
9. Χρόνος ισχύος προσφορών: Τέσσερις (4) μήνες 
 
10. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
 
11. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 25.7135.03 του προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2017 του Δήμου (υπ’ αριθ. 9/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης).
 
12. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 
 
13. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου Αλεξάνδρειας.
 
Αλεξάνδρεια 16.02.2017
 
Ο Δήμαρχος


Παναγιώτης Γκυρίνης   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail Εκτύπωση PDF

 
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ»
 

1. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ», εκτιμώμενης αξίας 100.000,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4412/2016 (Α’ 147) (σχετική η με αριθμό 68/2016 μελέτη της ΔΤΥ). Το έργο είναι κατηγορίας Οδοποιίας με προϋπολογισμό (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) 80.644,07 €.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα της υπηρεσίας, Εθν. Αντίστασης 42, Αλεξάνδρεια, μέχρι τις 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017, ημέρα Πέμπτη με αντίτιμο 10,00 ΕΥΡΩ. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το Υπόδειγμα Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων της ΕΑΑΔΗΣΥ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23333 50158, κ. Τσιτλακίδου Αθανασία, FAX επικοινωνίας 23333 50108.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 17η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης της παραγράφου 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016.

4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (Α1 τάξη και άνω για προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα) και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος, η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.612,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, δηλ. μέχρι 16.08.2017. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

6. Το έργο αφορά σε εργασίες κατασκευής οδοποιίας (ανάλογα με την προϋπάρχουσα κατάσταση, κατασκευή βάσης και υπόβασης, εργασίες προεπάλειψης και κατασκευής ασφαλτοτάπητα), καθώς και σε εργασίες αποκατάστασης υπάρχουσας οδοποιίας (αποξήλωση τάπητα, κατασκευή βάσης και υπόβασης, εργασίες προεπάλειψης και κατασκευής ασφαλτοτάπητα) και χρηματοδοτείται από ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανών (Κ.Α. Κ.Α.: 30/7323.01). Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 
 
 
 
 
Συνημμένα:
β) ΤΕΥΔ - Ενημέρωση (Νέο! 12/01/2017)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail Εκτύπωση PDF

 
 
 
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας
 
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τη Δ.Ε. Μελίκης έτους 2016, προϋπολογισμού 29.995,41 ευρώ με το Φ.Π.Α. 
 
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ.
Οδός: Εθνικής Αντίστασης 42.
Ταχ.Κωδ.: 593 00
Τηλ.: 2333350115
Telefax: 2333350159
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Ιστοσελίδα: alexandria.gr
 
2. Πρόσβαση στα έγγραφα:
Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.alexandria.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
 
3. Κωδικός CPV: 31500000-1, 31321210-7, 31200000-8, 31681410-0.
 
4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:
O Δήμος πρόκειται να προμηθευτεί ηλεκτρολογικό υλικό για τη συντήρηση του δημοτικού φωτισμού στους δρόμους, τους κοινόχρηστους χώρους (πλατείες, πάρκα, γήπεδα κλπ) και τις λοιπές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις που ανήκουν στο Δήμο.
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ: 1.370 τεμάχια,
ΚΑΛΩΔΙΑ      :    360 μέτρα,
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ : 773 τεμάχια.
 
5. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.  
 
6. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Η προθεσμία ολοκλήρωσης της προμήθειας ορίζεται σε ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  
 
7. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω προμήθειας και είναι εγκατεστημένοι:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  
Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 13 της διακήρυξης.
 
8. Παραλαβή προσφορών:
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό κατάστημα Αλεξάνδρειας-Αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 28-12-2016 ημέρα Τετάρτη. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 10.00 και η ώρα λήξης 11.00 Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
 
9. Χρόνος ισχύος προσφορών:
Τέσσερις (4) μήνες 
 
10. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
 
11. Χρηματοδότηση:
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.7135.08 του προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2016 του Δήμου (υπ’ αριθ. 319/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης).
 
12. Ενστάσεις:
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 
 
13. Δημοσιεύσεις:
Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου Αλεξάνδρειας.
 
 
Ο Δήμαρχος


Παναγιώτης Γκυρίνης  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail Εκτύπωση PDF

 
 
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων-γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων» , συνολικού προϋπολογισμού 40.999,36 ευρώ με το Φ.Π.Α. 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Οδός:ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 42
Ταχ.Κωδ.: 59300
Τηλ.: 2333350138
fax: 2333350159
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Ιστοσελίδα:www.alexandria.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα:
Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.alexandria.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το αυτοτελές τμήμα προμηθειών, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών.

3. Κωδικός CPV: 30197642-8, 30192700-8 

4. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά, με εντολές προμήθειας, μετά από συνεννόηση με το γραφείο Προμηθειών, καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους 2016 και για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης και ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου.

5. Δικαιούμενοι συμμετοχής:  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 13 της διακήρυξης.

6. Υποδιαίρεση σε ομάδες: Τα υπό προμήθεια είδη έχουν διαχωριστεί σε ομάδες έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να μπορούν να υποβάλουν προσφορά για  κάθε ομάδα χωριστά, με την προϋπόθεση, ότι η προσφορά θα αναγράφει την προσφερόμενη τιμή για κάθε είδος της αντίστοιχης ομάδας και δεν θα υπερβαίνει την αντίστοιχη τιμή μονάδας του είδους, του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης.

7. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα Αλεξάνδρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 27/12/2016 ημέρα Τρίτη. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 9.30 π.μ. και η ώρα λήξης 10.00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

8. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα πέντε (5) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

9. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

10. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 02.10.6612 και 02.10.6613 Του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016 και θα δεσμευτούν οι σχετικές πιστώσεις στο προϋ/σμό οικ. Έτους 2017, στους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς. 

11. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

12. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου www.alexandria.gr 


Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σελίδα 8 από 33

Ιστορία - Παράδοση

 Υπεύθυνοι Ενημέρωσης Περιεχομένων: 
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Γραφείο Ειδικών Συνεργατών

Πόσοι είναι online

Έχουμε 285 επισκέπτες συνδεδεμένους

Αναζήτηση

diavgeia all logo
Minors & Alcoholo

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Φεβρουάριος 2019
Δ T Τ Π Π Σ Κ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3