Home Δελτία Τύπου Δήμου Αλεξάνδρειας

Δελτία Τύπου Δ.Αλεξάνδρειας

E-mail Print PDF
There are no translations available.


 
 
 
 
Ξεκίνησαν οι εγγραφές δικαιούχων
στο Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αλεξάνδρειας
 

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αλεξάνδρειας. Οι Δημότες που επιθυμούν, να εγγραφούν ή να ανανεώσουν την εγγραφή τους, μπορούν να υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα γραφεία του Κοινωνικού Φαρμακείου. 

Υπενθυμίζουμε ότι τα δικαιολογητικά εγγραφής είναι:

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 
1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου (από το Κοινωνικό Φαρμακείο)
 
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 
 
3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και άδειας παραμονής σε ισχύ. 
 
4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο ή αντίγραφο λογαριασμού δημόσιας επιχείρησης κοινής ωφέλειας ή αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου.
 
5. Αντίγραφο εντύπου Ε1, Ε9, Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του τρέχοντος έτους. 
 
6. Επίσημη Ιατρική Γνωμάτευση, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας (των αιτούντων ή και προστατευόμενων μελών) με προτίμηση εξάμηνης επανεξέτασης. Σε περίπτωση έκτακτης πάθησης υποχρεωτική προσκόμιση ιατρικής συνταγής.
 
7. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για άνεργο ( των αιτούντων ή και προστατευόμενων μελών).
 
8. Εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.), εφόσον είναι δικαιούχος.


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
(Κατά περίπτωση, ανάλογα με την κατάσταση του υποψηφίου δικαιούχου)

1. Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), εφόσον πρόκειται για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (των αιτούντων ή και προστατευόμενων μελών).
 
2. Αντίγραφο εξατομικευμένης έκθεσης κοινωνικής έρευνας από αρμόδια δημόσια ή δημοτική υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, με την οποία μπορεί να διαπιστωθεί η κοινωνική  κατάσταση, οι συνθήκες και οι δυσχέρειες διαβίωσης του ατόμου ή της οικογένειας (διάσταση μονογονεϊκότητα, πολυτεκνία, αδυναμία εξυπηρέτησης, κλπ).
 
3. Μισθωτήριο συμβόλαιο.
 
4. Βεβαίωση δανείου πρώτης κατοικίας.
 
5. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο να ζητηθεί κατά περίπτωση.

Προσοχή:
Οι ήδη εγγεγραμμένοι ωφελούμενοι να προσκομίσουν μόνο Αντίγραφο εντύπου Ε1, Ε9, Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του τρέχοντος έτους. 
 
Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2333041456 από Δευτέρα έως Παρασκευή από της 8:00π.μ. - 16:00μ.μ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail Print PDF
There are no translations available.


 
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας  υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Αλεξάνδρειας και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2019-2020, προϋπολογισμού  2.076.816,30 ευρώ με τον Φ.Π.Α. 24% και CPV: 
09135100-5 (Πετρέλαιο θέρμανσης),
09134200-0 (Πετρέλαιο κίνησης),
09132100-4 (Αμόλυβλη βενζίνη),
09211000-1 (Λιπαντικά). 
 
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.
 
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
 
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
 
Οδός: Εθνικής Αντίστασης 42,   Ταχ.Κωδ.: 593 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
 
Τηλ.: 2333350115, Telefax: 2333350159, Αρμόδιος υπάλληλος: Κακαγιάννης Δημήτριος
 
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Ιστοσελίδα: http://www.alexandria.gr
 
Κωδικός NUTS: GR121
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ποσοτήτων του τμήματος.
 
Αντικείμενο της σύμβασης  είναι: α) η προμήθεια υγρών καυσίμων (κίνησης, θέρμανσης) για τις ανάγκες του Δήμου Αλεξάνδρειας, του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας, β) η προμήθεια υγρών καυσίμων (θέρμανσης) για τις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας, γ) η προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας, για τα έτη 2019-2020.  
 
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό 1% της προεκτιμώμενης αξίας της σύµβασης εκτός Φ.Π.Α. ήτοι 16.748,52 ευρώ, εφ’ όσον ο προσφέρων συµµετέχει για το σύνολο των  ομάδων, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 1% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για τη συγκεκριµένη ομάδα ή ομάδες των ειδών της µελέτης.
 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον 1 μήνα από την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της προσφοράς. 
 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με συστημικό αριθμό 63213 (ΟΜΑΔΕΣ Α-Ε) και 63215 (ΟΜΑΔΑ ΣΤ-Λιπαντικά), στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αλεξάνδρειας www.alexandria.gr, ενώ η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στο πρόγραμμα Διαύγεια, στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξάνδρειας www.alexandria.gr και θα αποσταλεί στο επιμελητήριο.  
 
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 21.08.2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 17.09.2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  
 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή. 


 
Ο Δήμαρχος

Παναγιώτης Γκυρίνης
 
 
 
 
 
Συνημμένα: Φάκελος διαγωνισμού  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail Print PDF
There are no translations available.


 
 
 
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 24η του μηνός Αυγουστου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)

Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού (αριθ. πρωτ. 16395/17-08-2018) της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων συνοπτικών διαγωνισμών (προμηθειών και υπηρεσιών) για το έτος 2018 για την προμήθεια «προμήθεια γεωργικών ελκυστήρων».


Ο Πρόεδρος της 
Οικονομικής ΕπιτροπήςΓκυρίνης Παναγιώτης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail Print PDF
There are no translations available.


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ
 
(34η ΕΒΔΟΜΑΔΑ 20 - 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018)
 
 
 
Ο δήμος Αλεξάνδρειας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει το πρόγραμμα κίνησης των συνεργείων για το Έργο Επίγειας Καταπολέμησης των Κουνουπιών για την εβδομάδα 20 έως και 25 Αυγούστου 2018.
 
Το πρόγραμμα έχει ως εξής:
 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ

22/08

ΠΕΜΠΤΗ

23/08

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 7

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ & ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ-ΦΥΣΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΦΙΧ ΝΗΧ 4519

Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΠΛΑΤΑΝΟΣ

Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗ

 
 
 
Γραμμή εξυπηρέτησης πολιτών χωρίς χρέωση: 8001124424
 
 
 
Ο 
Αντιδήμαρχος 
 
 
 
Στέφανος Δριστάς 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
E-mail Print PDF
There are no translations available.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ανακοίνωση
 
 
Ψεκασμοί σε Μελίκη και Αγκαθιά
απόψε τα μεσάνυκτα της Πέμπτης 16 Αυγούστου
 
 
 
Ο Δήμος Αλεξάνδρειας σε συνέχεια των μέτρων αντιμετώπισης και καταπολέμησης των κουνουπιών και σε συνεργασία με την Διεύθυνση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε Ημαθίας, ανακοινώνει ότι θα πραγματοποιηθεί ψεκασμός για την αντιμετώπιση ακμαίων κουνουπιών απόψε το βράδυ της Πέμπτης, 16ης Αυγούστου (ώρα δωδεκάτη νυκτερινή) στις Δημοτικές Κοινότητες Μελίκης και Αγκαθιάς του Δήμου Αλεξάνδρειας, με χρήση του εγκεκριμένου βιοκτόνου σκευάσματος Aqua K-othrine EW της εταιρείας BAYER HELLAS ΑΒΕΕ.

Η ψεκαζόμενη περιοχή θα επιτηρείται με ευθύνη του ανάδοχου φορέα, προκειμένου να μην κυκλοφορούν άνθρωποι και ζώα κατά την διάρκεια των ψεκασμών, εξασφαλίζοντας την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Εξειδικεύοντας τους βασικότερους κανόνες ατομικής προστασίας, αναφέρεται ότι οι κάτοικοι πρέπει να λάβουν και να τηρήσουν κατά την ανωτέρω χρονική περίοδο που θα πραγματοποιηθούν οι ψεκασμοί, τα εξής μέτρα προστασίας  τους:
 • Να μην υπάρχουν εκτεθειμένα είδη οικιακής χρήσης (π.χ. ρούχα, παιχνίδια κ.λ.π)
 • Τα κλιματιστικά να είναι κλειστά.
 • Να δίδεται ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία των ατόμων με προβλήματα υγείας.
 • Να απομακρύνονται τα μελισσοσμήνη από τις ψεκαζόμενες περιοχές
Ο Δήμος Αλεξάνδρειας στοχεύοντας στην προστασία του γενικού πληθυσμού,  εντείνει τα εξειδικευμένα μέτρα του για τον έλεγχο και αντιμετώπιση του αρνητικού φαινόμενου εξάπλωσης των κουνουπιών.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 286

History-Tradition

 Υπεύθυνοι Ενημέρωσης Περιεχομένων: 
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Γραφείο Ειδικών Συνεργατών

Πόσοι είναι online

We have 141 guests online

Search

diavgeia all logo
Minors & Alcoholo

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Αύγουστος 2018
Δ T Τ Π Π Σ Κ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2