Εργασιών

E-mail Εκτύπωση PDF

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
Πληροφορίες:Ευαγγελία Παπαδοπούλου,  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Τηλέφωνο:23333 50124 & 122

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 1,2,58 και 271 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

  2. Τις διατάξεις των άρθρων 178 ,180 και 183 του 3463/2006 «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ».

  3. Τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων».

  4. Τις διατάξεις του άρθρου 274, «Σχολική περιουσία», του Ν.3463/2006 «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ».

  5. Τις διατάξεις του Ν. 1894/90 «Για την Ακαδημία Αθηνών και άλλες Εκπαιδευτικές διατάξεις», καθώς και τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, που εκδόθηκαν κατ΄ εξουσιοδότηση του ανωτέρω νόμου.

  6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

  7. Την αριθ. 186/2011 απόφαση Δημάρχου «Ορισμός Προϊσταμένων οργανικών Μονάδων Δήμου Αλεξάνδρειας».

  8. Την αριθ. 102/2011 απόφαση Δημάρχου «Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη».

  9. Την ανάγκη καταγραφής της ακίνητης περιουσίας του Δήμου, των Σχολικών μονάδων του Δήμου, καθώς και των Αθλητικών Εγκαταστάσεων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Συγκροτούμε ομάδα εργασίας για την καταγραφή της ακίνητης περιουσίας του Δήμου, των Σχολικών μονάδων του Δήμου, καθώς και των Αθλητικών Εγκαταστάσεων, η οποία θα αποτελείται από:

1] Την Αρβανιτοπούλου Παρθένα, υπάλληλο, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, ως Πρόεδρο με αναπληρωτή την κ. Μάνου Μυρσίνη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού.

2] Τον Μεσσαλά Παναγιώτη ,υπάλληλο, κλάδου ΔΕ Εισπρακτόρων, με αναπληρωτή τον κ. Ζαρκάδα Βασίλειο,κλάδου Δε Εισπρακτόρων.

3] Την Μοσχοτά Κρυστάλλω, υπάλληλο, κλάδου ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με αναπληρωτή τον κ. Γιαννάκη Νικόλαο, κλάδου ΔΕ Διοικητικού.

4] Τον κ. Καραβασίλη Χρήστο, υπάλληλο, κλάδου ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, με αναπληρωτή τον κ. Τσιούντα Νικόλαο, ειδικό συνεργάτη, κλάδου ΤΕ Τοπογράφων.

Έργο της επιτροπής είναι η διενέργεια ελέγχου καταγραφής και αποτύπωσης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου, των Σχολικών μονάδων του Δήμου, καθώς και των Αθλητικών Εγκαταστάσεων, ο εντοπισμός ελλείψεων σχετικών παραστατικών στοιχείων και η συγκέντρωσή τους [όπως τίτλων κυριότητας, διαπιστωτικών πράξεων, αποφάσεων, τοπογραφικών διαγραμμάτων κλπ], καθώς και η διενέργεια των διαδικασιών, που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της καταγραφής του κάθε ακινήτου και της οριστικής μεταγραφής του στο Υποθηκοφυλάκειο.

Στη διάθεση της επιτροπής θα είναι οποιαδήποτε υπηρεσία του Δήμου, κριθεί ότι μπορεί να προσφέρει στο έργο της, καθώς επίσης και οποιοδήποτε άτομο, που από την ιδιότητά ή τη θέση του, διαθέτει στοιχεία ή πληροφορίες, σχετικά με την ανωτέρω περιουσία.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων θα παραδοθούν υπό τύπου έκθεσης ή πίνακα, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ

 
E-mail Εκτύπωση PDF

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                                     Αλεξάνδρεια 24/10/2011
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                                            Αριθ. Πρωτ. 41419
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ,
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ταχ. Διεύθυνση: Εθν. Αντίστασης 42
Πληροφορίες: Ευδοκία Κυριαζοπούλου 
Τηλέφωνο: 2333350138
Fax: 2333350159
Email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ:
"ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ"

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Όσους επιθυμούν, να καταθέσουν σε σφραγισμένο φάκελο οικονομική προσφορά, συμπληρωμένη σε έντυπο της υπηρεσίας, για την εργασία «ανακατασκευή πληροφοριακών πινακίδων», προϋπολογισμού δαπάνης 14.944,50 ευρώ με τον ΦΠΑ. Μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, θα ανατεθεί, με απευθείας ανάθεση η εκτέλεση της παραπάνω εργασίας, στον προσφέροντα την χαμηλότερη προσφορά.

Ως ημερομηνία έναρξης των προσφορών ορίζεται η Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2011 και λήξης η Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 12.00, οπότε και θα ανοιχθούν και θα αξιολογηθούν οι οικονομικές προσφορές.

Οι προσφορές θα κατατίθενται στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών-Τμήμα Προμηθειών & Προϋπολογισμού (Εθν. Αντίστασης 42-1ος όροφος), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Τηλέφωνο: 2333350138, Υπεύθυνη Υπάλληλος: Ευδοκία Κυριαζοπούλου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 που ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση της αριθμ. 54/2011 τεχνικής μελέτης και ότι αποδέχεται τους όρους αυτής.

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

 

Ιστορία - Παράδοση

 Υπεύθυνοι Ενημέρωσης Περιεχομένων: 
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Γραφείο Ειδικών Συνεργατών

Πόσοι είναι online

Έχουμε 413 επισκέπτες συνδεδεμένους

Αναζήτηση

diavgeia all logo
Minors & Alcoholo

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Μάρτιος 2019
Δ T Τ Π Π Σ Κ
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31