Υπηρεσιών

E-mail Εκτύπωση PDF

 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016
 
 
Ο Δήμος Αλεξάνδρειας διακηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης εκπόνησης μελέτης κατά το Ν. 4412/2016 (προεκτιμώμενη αμοιβή κάτω του ορίου του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016). 

1. Κύριος του Έργου: ο Δήμος Αλεξάνδρειας
Εργοδότης – Αναθετούσα Αρχή: ο Δήμος Αλεξάνδρειας
Προϊστάμενη Αρχή : Οικονομική Επιτροπή, Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας
Η Υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισμό είναι η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Πρασίνου και Αγροτικής Ανάπτυξης , στην οποία θα κατατεθούν οι προσφορές:

ΟδόςΕθνικής Αντιστάσεως 42
Ταχ.Κωδ. 59300
Τηλ. 2333350133,2333350153
fax 2333350108
E-mail  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Διευθύνουσα Υπηρεσία : η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Πρασίνου και Αγροτικής Ανάπτυξης 

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς διατίθεται από τα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Πρασίνου και Αγροτικής Ανάπτυξης, Εθνικής Αντιστάσεως 42, πληροφορίες κα. Ζ. Μακρή, κ. Χ. Καραβασίλης τηλ.: 2333350133,2333350153. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των αρχιτεκτονικών σχεδίων που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Πρασίνου και Αγροτικής Ανάπτυξης και του φωτογραφικού υλικού αλλά και όλων των εγγράφων της σύμβασης, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Πρασίνου και Αγροτικής Ανάπτυξης στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 42 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τα τεύχη της διαδικασίας διατίθενται από την ιστοσελίδα:  http://www.alexandria.gr

2. Αντικείμενο της Σύμβασης
Το αντικείμενο της Σύμβασης αφορά στη σύνταξη Μελέτης στατικής επάρκειας και αποκατάστασης (εφόσον κριθεί σκόπιμο) του φέροντα οργανισμού του κτιρίου που βρίσκεται στο υπ’ αριθ. 468 αγροτεμάχιο Αλεξάνδρειας προκειμένου να στεγάσει το εν λόγω κτίριο χώρους απαραίτητους για τη λειτουργία ενός μόνιμου καταφύγιου αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Η εκπόνηση της μελέτης θα γίνει σύμφωνα με  τις διατάξεις του ΚΑΝΕΠΕ (ΦΕΚ 42/Β/20-01-2012), όπως ισχύουν σήμερα. Η  εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 15.173,23€ (χωρίς ΦΠΑ) και  περιλαμβάνει την προεκτιμώμενη αμοιβή της παρακάτω κατηγορίας μελέτης: 13.194,11€ (χωρίς ΦΠΑ) για μελέτη κατηγορίας 8 (Στατικές Μελέτες) και 1.979,12€ για απρόβλεπτες δαπάνες.

3. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί

3.1 Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων αναφέρονται στο άρθρο 18 του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης. Το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς αναφέρεται στο άρθρο 20 του τεύχους της αναλυτικής διακήρυξης ενώ στο άρθρο 22.1 αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης των διαγωνιζομένων.

3.2 Στο διαγωνισμό καλούνται φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών της κατηγορίας που αναφέρεται στο άρθρο 12.1 της αναλυτικής Διακήρυξης και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

3.3 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης

3.4 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

3.5 Οι προσφέροντες πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών.
α. στην κατηγορία μελέτης 8,ΣΤΑΤΙΚΗ, πτυχία τάξεων Β΄ και άνω
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

4. Εναλλακτικές προσφορές  δεν γίνονται δεκτές

5. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε δύο (2) μήνες και δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.

6. Η μελέτη χρηματοδοτείται από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΚΑ: 7411.01 του προϋπολογισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας)

7.Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής.

8. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α (άρθρο 15.2 αναλυτικής διακήρυξης).

9. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα παρακάτω κριτήρια και υποκριτήρια, καθώς και τη σχετική στάθμισή τους.
α) Βαθμολόγηση Τεχνικής Προσφοράς: ο συντελεστής βαρύτητας ορίζεται σε70%.
Η βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς γίνεται με τον τύπο:
                    U ΤΠ= 30%*Κ1 + 30%*Κ2 + 40%*Κ3 
όπου Κ1 : ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων της προς εκπόνηση μελέτης και η πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας εκπόνησης της μελέτης, Κ2 : ο χρόνος παράδοσης, Κ3 :  εμπειρία σε εκπόνηση μελέτης  παρόμοιας φύσης

β) Βαθμολόγηση Οικονομικής Προσφοράς: Ο συντελεστής  βαρύτητας ορίζεται σε  30% 

10. Εφόσον έχουν ζητηθεί  εγκαίρως, ήτοι έως την Τετάρτη, 30η Αυγούστου 2017, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο  έως την Παρασκευή  1η Σεπτεμβρίου 2017. Επίσης μέχρι την ημέρα αυτή, οι  οικονομικοί φορείς μπορούν να ενημερώνονται για το “φάκελο δημόσιας σύμβασης μελέτης” που βρίσκεται στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής και να λαμβάνουν φωτοαντίγραφα των περιεχομένων του.

11. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 7η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, κατά την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. 

12. Ο απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών είναι τουλάχιστον 10 μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής Προσφορών. 

13. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, δηλ. την Οικονομική Επιτροπή.

14. Ενστάσεις μπορούν να υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 6 της αναλυτικής διακήρυξης.

Αλεξάνδρεια, 23.08.2017

Ο Δήμαρχος


Παναγιώτης Γκυρίνης


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail Εκτύπωση PDF

 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
“ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ”


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

όσους το επιθυμούν και έχουν τις προϋποθέσεις να καταθέσουν σε σφραγισμένο φάκελο οικονομική προσφορά (σε έντυπο της υπηρεσίας), για την παροχή υπηρεσίας “Πιστοποίηση οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Αλεξάνδρειας”, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 5.166,00 ευρώ με τον ΦΠΑ. Μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, θα ανατεθεί με απευθείας ανάθεση η εκτέλεση της παραπάνω εργασίας, στον προσφέροντα την χαμηλότερη προσφορά.
 
Ως ημερομηνία λήξης των προσφορών ορίζεται η Παρασκευή 06 Μαρτίου 2015  και ώρα 15.00 μ.μ. 
 
Οι προσφορές θα κατατίθενται στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών-Γραφείο Προμηθειών (Αριθμ. Γραφείου 10) Εθν. Αντίστασης 42-1ος όροφος), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τηλέφωνα: 2333350138, Υπεύθυνη υπάλληλος: Ε. Κυριαζοπούλου

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 όπου ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση της αριθμ.7/2015 μελέτης του Δήμου και ότι αποδέχεται όλους τους όρους αυτής.
2. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι φορείς ελέγχου από το Ε.ΣΥ.Δ. για την αξιολόγηση της Συμμόρφωσης των παιδικών χαρών σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 28492/2009 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 1176 και ΕΝ 1177, προσκομίζοντας το ανάλογο πιστοποιητικό που να αποδεικνύει τα παραπάνω.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ 
 
 
E-mail Εκτύπωση PDF

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 
“ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ”

 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

όσους το επιθυμούν και έχουν τις προϋποθέσεις να καταθέσουν σε σφραγισμένο φάκελο οικονομική προσφορά, για την παροχή υπηρεσίας “Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας”, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 9.000,00 ευρώ με τον ΦΠΑ. Μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών , θα ανατεθεί με απευθείας ανάθεση η εκτέλεση της παραπάνω εργασίας, στον προσφέροντα την χαμηλότερη προσφορά.
 
Ως ημερομηνία λήξης των προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 09 Μαρτίου 2015  και ώρα 15.00 μ.μ. 
 
Οι προσφορές θα κατατίθενται στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών-Γραφείο Προμηθειών (Αριθμ. Γραφείου 10) Εθν. Αντίστασης 42-1ος όροφος), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τηλέφωνα: 2333350138, Υπεύθυνη υπάλληλος: Ε. Κυριαζοπούλου

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 όπου ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση της αριθμ.4789/12-02-2015 μελέτης του Δήμου και ότι αποδέχεται όλους τους όρους αυτής.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ 
 
 Συνημμένα: Φάκελος Προσφοράς
 
E-mail Εκτύπωση PDF

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 
Παροχή υπηρεσιών  μεταφόρτωσης και μεταφοράς των αστικών απορριμμάτων 
του Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2015

 
 
1. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών  μεταφόρτωσης και μεταφοράς των αστικών απορριμμάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2015», με προϋπολογισμό 143.910,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

2. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13  και  στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1 2390/2013 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

3. Το αντικείμενο αφορά στην παροχή υπηρεσιών μεταφόρτωσης και μεταφοράς των αστικών απορριμμάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας, σύμφωνα με τις κείμενες Εθνικές και Ευρωπαϊκές διατάξεις, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι 31.12.2015, σε χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων του Δήμου Πέλλας. Αναλυτικά, το αντικείμενο, οι προβλεπόμενες ενέργειες και συνολικά οι υποχρεώσεις του αναδόχου περιγράφονται στην αναλυτική διακήρυξη και στη 10/2015 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλεξάνδρειας που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

4. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 06/03/2015 και ώρα 10.00πμ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 16/03/2015 και ώρα 10.00μμ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερις εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10.30 πμ.

5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997, ασκούν συναφές επάγγελμα με το αντικείμενο της διακήρυξης (διαχείριση ή/και μεταφορά απορριμμάτων) και τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στα άρθρα 5, 6 και 7 της αναλυτικής διακήρυξης. Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους.

6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% του συνολικού προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ και συγκεκριμένα € 2.340,00. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου προσφοράς, που ζητάει η διακήρυξη.

7. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού, έχει αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στη διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αντίγραφα της αναλυτικής διακήρυξης και της μελέτης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι αναρτημένα και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου: www.alexandria.gr, ενώ πληροφορίες γι' αυτόν παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο 2333350105, FAX επικοινωνίας 2333023625, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία: κα Κωταΐδου Σοφία.

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

 
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ 
 
 
E-mail Εκτύπωση PDF

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δ.Ε. ΜΕΛΙΚΗΣ”

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Όσους το επιθυμούν να καταθέσουν σε σφραγισμένο φάκελο οικονομική προσφορά (σε έντυπο της υπηρεσίας μας), για την παροχή υπηρεσίας “Συντήρηση αντλιοστασίων Δ.Ε. Μελίκης”, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 23.985,00 ευρώ με τον ΦΠΑ. Μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών , θα ανατεθεί με απευθείας ανάθεση η εκτέλεση της παραπάνω εργασίας, στον προσφέροντα την χαμηλότερη προσφορά.
 
Ως ημερομηνία λήξης των προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 02 Μαρτίου 2015  και ώρα 15.00 μ.μ. 
 
Οι προσφορές θα κατατίθενται στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών-Γραφείο Προμηθειών (Αριθμ. Γραφείου 10) Εθν. Αντίστασης 42-1ος όροφος), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τηλέφωνο: 2333350138, Υπεύθυνη υπάλληλος: Ευδοκία Κυριαζοπούλου

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Για όσους υποβάλουν προσφορά για την Ομάδα Α΄(Μηχανολογικές εργασίες), θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες από την ημερομηνία της παρούσης με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό τους επάγγελμα.

2. Για όσους υποβάλουν προσφορά για την Ομάδα Β΄(Ηλεκτρολογικές εργασίες), θα πρέπει να προσκομίσουν εργοληπτικό πτυχίο για ηλεκτρολογικές εργασίες.

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 όπου ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση της αριθμ.8/2015 μελέτης του Δήμου και ότι αποδέχεται τους όρους αυτής.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ 
 
 
Σελίδα 1 από 2

Ιστορία - Παράδοση

 Υπεύθυνοι Ενημέρωσης Περιεχομένων: 
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Γραφείο Ειδικών Συνεργατών

Πόσοι είναι online

Έχουμε 411 επισκέπτες συνδεδεμένους

Αναζήτηση

diavgeia all logo
Minors & Alcoholo

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Μάρτιος 2019
Δ T Τ Π Π Σ Κ
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31